6325

Ilon Mask Twitteri 44 mlrd dollara satyn alýar

Amerikaly telekeçi Ilon Mask Twitter kompaniýasyny 44 mlrd dollara satyn alýar. Şertnama baglaşylandygy barada PR Newswire portaly tarapyndan ýaýradylan Twitter metbugat-relizinde aýdylýar. Muny TASS ýetirýär....

4063

«Ýandeks» täze baş direktoryny belledi

Artýom Sawinowskiý «Ýandeksiň» täze baş direktory bellenildi. Bu barada kompaniýanyň metbugat beýanatynda aýdylýar. Kompaniýanyň öňki baş direktory Ýelena Bunina aýrylandan soň, Sawinowskiý bu wezipäni wagtlaýyn...

18927

«Forbes» iň ýaş milliarderleriň gazançlaryny mälim etdi

«Forbes» žurnaly 2022-nji ýylda iň ýaş milliarderleriň gazançlaryny mälim etdi. Olaryň umumy baýlygy 25,8 mlrd dollara ýetdi. Bu barada lenta.ru salgylanyp, Day.Az habar berýär. 30 ýaşdan kiçi milliarderleriň reýtinginde...

10206

Forbes: Trampyň baýlygy bir ýylyň içinde 25% artdy

ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Trampyň baýlygy bir ýylyň içinde $2,4 mlrd bolanlygyndan $3 mlrd-a çenli köpeldi, ýagny 25% artdy. Forbes žurnaly sişenbe güni şunuň ýaly maglumaty çap etdi. Onuň maglumatlaryna görä...

6590

Xiaomi kompaniýasynyň döredilenine 12 ýyl doldy

6-njy aprelde Xiaomi hytaý kompaniýasy esaslandyrylmagynyň 12 ýyllygyny belläp geçdi. Bu şanly sene mynasybetli Xiaomi-niň esaslandyryjysy we baş direktory Leý Szýuan kompaniýanyň muşdaklaryna açyk hat ýollady...

4797

Ilon Mask Twitteriň paýnamalarynyň 9,2%-ine eýe boldy

Amerikaly telekeçi Ilon Mask Twitter sosial torunyň paýnamalarynyň 9,2%-ne eýedigini aýtdy diýip, ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar boýunça komissiýasynyň saýtynda habar berilýär. Çap edilen resminama laýyklykda, Maska...

5279

«Time» žurnaly iň abraýly 100 kompaniýany belledi

1999-njy ýyldan bäri her ýyl dünýäniň iň abraýly adamlarynyň sanawyny düzýän «Time» amerikan žurnaly bassyr ikinji ýyl «Iň abraýly kompaniýalaryň» TOP-100-ni hödürledi. Reýtinge häzirkizaman dünýäsine täsirini...

4956

Nikkei: Apple iPhone SE we AirPods önümçiligini azaldar

Apple amerikan korporasiýasy Ukrainadaky ýagdaý we ýörite harby hereketi sebäpli RF-e garşy çäklendirmeleriň girizilmegi bilen baglylykda iPhone SE smartfonlarynyň we AirPods gulaklyklarynyň önümçilik göwrümi baradaky...

2820

Huawei-niň arassa girdejisi 2021-nji ýylda 75,9% ýokarlandy

Hytaýyň Huawei kompaniýasy 2021-nji ýylda arassa girdejiniň rekord derejesini gazanmagy başardy – 113,7 mlrd ýuan (takmynan, $17,8 mlrd), bu bolsa 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 75,9% köpdür. Bu barada kompaniýanyň...

7830

ZTE-niň arassa girdejisi bir ýylda 1 mlrd dollardan geçdi

Dünýäde iň uly telekommunikasion enjamlaryny öndürijileriň biri bolan ZTE hytaý kompaniýasy geçen ýyl 1 mlrd dollardan gowrak girdeji gazandy. Muňa pudagyň çalt depginler bilen ösmegi ýardam etdi diýlip, korporasiýanyň...

20656

YouTube her gün näçeräk gazanýar

Girdeji hasabatyna görä, YouTube her gün tas 100 million dollar gazanýar, bu hem ony tutuş aýdym-saz pudagyndan hem has girdejili wideo platformasyna öwürýär. Ýagny, 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginiň soňky hasabatyna...

5913

Adidas kompaniýasy Kurt Zuma bilen şertnamany ýatyrdy

“West Hemiň” goragçysy Kurt Zuma Adidas kompaniýasy bilen hemaýatkärlik şertnamasyny ýitirdi. “Biz derňewlerimizi tamamladyk we indi Kurt Zumanyň Adidas bilen şertnama boýunça işleýän türgen däldigini tassyklap...

5926

Toshiba kompaniýasy ikä bölüner

Ýaponiýanyň Toshiba elektrotehniki korporasiýasy öň yglan edilen meýilnama garamazdan, üç däl-de iki kompaniýa bölünmekçi bolýar. Bu öňki programmadan nägile bolan käbir paýdarlaryň islegleri bilen baglanyşykly...

2484

Apple-iň çärýek girdejisi rekordly 123,9 mlrd dollara ýetdi

Apple kompaniýasynyň girdejisi geçen çärýegiň jemi boýunça 2020-nji ýylyň görkezijisi bilen deňeşdirilende 11% ýokarlandy we tas 124 mlrd dollara ýetip, täze rekord goýdy. Muny kompaniýanyň saýtynda ýerleşdirilen...