Bloomberg Apple-iň ýolbaşçysy wezipesine dalaşgärleri aýtdy

  • 10.05.2024 13:38
  • 5069
Bloomberg Apple-iň ýolbaşçysy wezipesine dalaşgärleri aýtdy

Apple korporasiýasynyň baş müdiri Tim Kuk günlerde bir gün işinden çekiler, onuň oruntutary bolmaga iň ýakyn adam bolsa enjam üpjünçiligini işläp taýýarlamak bölüminiň başlygy Jon Ternus hasaplanýar diýip, çeşmelere salgylanyp, Bloomberg habar berýär.

Kuk 63 ýaşynda, Ternus 49 ýaşynda. Bu ýaş ony ýene bir mümkin bolan dalaşgär – 61 ýaşly baş operasion müdir Jeff Uilýamsdan tapawutlandyrýar. Uilýams öňden bäri potensial oruntutar hasaplanýardy, ýöne müdirler geňeşi kompaniýanyň täze ýolbaşçysynyň bu wezipäni azyndan 10 ýyl eýelemegini isleýär. Şeýlelikde, Kuk derrew işden giden ýagdaýynda-da, Uilýams korporasiýany dolandyryş möhletiniň ahyryna çenli 70 ýaşlarynda bolardy.
Ternus Apple kompaniýasyna 2001-nji ýylda goşuldy we häzir ýygy-ýygydan kompaniýanyň täze önümleriniň ýüzi bolýar. Munuň şeýledigini maý aýynyň başynda geçirilen iPad 7-niň anonsy-da görkezip biler.


24.05.2024 15:11
8768

Samsung-dan soň Xiaomi hem täze smartfonynyň reklamasynda Apple degsinýär

Apple-iň iPad Pro reklamasy sosial medianyň üns merkezine öwrüldi. Kupertinoly kompaniýanyň dürli döredijilik gurallaryny press bilen döwýän wideosy diňe bir sungat adamlarynyň tankytlaryny çekmän, eýsem bäsdeş...

23.05.2024 15:54
17229

320 dollara çenli arzanlaşyk: Apple Hytaýda iPhone-niň iň uly arzanladyşyny yglan etdi

Apple Hytaýda iPhone, iPad, Apple Watch we beýleki önümleriniň görlüp-eşidilmedik baha arzanlaşygyny habar berdi. Arzanlaşyk 320 dollara ýetýär, bu kompaniýanyň Hytaý bazaryndaky taryhynda iň uly arzanlaşygydyr...

20.05.2024 20:08
2156

Huawei Hytaýda planşet satuwy boýunça Apple-den öňe geçdi

Huawei kompaniýasy Hytaýyň smartfon bazarynda öz ornuna çalt depginde gaýdyp gelýär. Täze maglumatlar munuň planşet bazarynda-da şeýledigini görkezdi. IDC kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň birinji çärýeginde...

19.05.2024 23:08
9933

Haýsysy köp? Samsung, Apple we Xiaomi-niň 10 ýylda näçe smartfon satandygy belli boldy

Altindex agentliginiň analitikleri International Data Corporation-yň (IDC) maglumatlaryna salgylanyp 10 ýylyň dowamynda satylan smartfonlaryň sany boýunça smartfon bazarynda öňdebaryjy bellendi. 10 ýylyň dowamynda...