X sosial ulgamy Türkiýede wekilhanasyny açdy

  • 24.05.2024 14:12
  • 2438
X sosial ulgamy Türkiýede wekilhanasyny açdy

X (öň Twitter) sosial ulgamy Türkiýäniň häkimiýetleriniň birnäçe gezek talap etmegi netijesinde respublikada öz wekilhanasyny açdy. Bu barada transport ministri Abdulkadir Uraloglu habar berdi diýip, TASS ýazýar.

“Olar wekil belläp bilmediler, ýöne biz habarlaşdyk. Ýakynda mahabat gadaganlygyny girizdik, bu hem täsirli çäre boldy. Biz elýeterliligi çäklendirmek kararyna geldik we bu barada olara habar berdik. X Türkiýede wekilhanasyny açdy” – diýip, ministr CNN turk teleýaýlymynda aýtdy.

Ministr eger X wekilhanasyny açmadyk bolsa, onuň jerime tölemeli bolup biljekdigini sözüniň üstüne goşdy.   
Öň, Türkiýäniň Maglumat tehnologiýalary we aragatnaşyk edarasy kompaniýanyň respublikanyň kanuny talaplaryny berjaý etmeýändigi we öň bellenilen jerimeleri-de tölemändigi sebäpli X sosial ulgamyna elýeterliligi 90% çäklendirip biljekdigini duýdurypdy.


25.05.2024 09:17
5792

Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsuly türk işewürleri bilen duşuşdy

24-nji maýda Türkmenistanyň Türkiýedäki Baş konsuly M.Öwezow Türki Dünýäsiniň işewürleri Assosiasiýasynyň (TÜRKGİAD) ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Bu barada TmCars-a Türkmenistanyň Stambuldaky diplomatik wekilhanasynda...

18.05.2024 18:03
10890

Türkiýede öz işini açmak isleýän daşary ýurtly raýatlar üçin gollanma çap edildi

Türkiýäniň Söwda ministrligi ýurtda öz işini açmak isleýän daşary ýurt raýatlary üçin gollanma çap etdi. Gollanmada kompaniýalaryň görnüşleri, kärhanalary döretmegiň tapgyrlary, zerur resminamalar we söwda kompaniýalarynda...

19.04.2024 13:23
1939

Ilon Mask X sosial ulgamynyň täze ulanyjylaryna postlary üçin töleg girizip biler

Galp akkauntlara we botlara garşy göreşmek maksady bilen, X sosial ulgamynyň (öňki Twitter) eýesi Ilon Mask täze ulanyjylardan ýazgylar (post), laýklar we jogaplar üçin “biraz töleg” almagy meýilleşdirýändigini...

10.03.2024 22:43
6343

Ilon Mask YouTube bilen gidişýär. X sosial ulgamy akylly telewizorlar üçin wideo hyzmatynyň analogyny çykarýar

Ilon Maskyň eýeçiligindäki X sosial ulgamy YouTube-a gönüden-göni bäsdeş boljak akylly telewizorlar üçin wideo programmasyny hödürlemäge taýýarlanýar. Fortune-nyň berýän habaryna görä, X-iň programmasynda YouTube...