ABŞ-da TikTok-yň gadagan edilmek ähtimallygy onuň bäsdeşi Clapper-e meşhurlyk gazandyrýar

  • 25.05.2024 23:37
  • 11559
ABŞ-da TikTok-yň gadagan edilmek ähtimallygy onuň bäsdeşi Clapper-e meşhurlyk gazandyrýar

ABŞ-da TikTok-yň gadagan edilmeginiň mümkindigi baradaky çekişmeleriň ýüze çykmagy bilen, onuň entek az tanalýan bäsdeşi Clapperiň gurnamalary ýokarlandy.

Deadline-iň habaryna görä, ABŞ-nyň Kongressi tarapyndan Hytaýyň sosial ulgamyny gadagan edýän kanun kabul edilenden soň hem, ýokarlanma tendensiýasy dowam edýär. Clapperiň gurnamalarynyň sany 4 esse artdy. Ortaça, ol hepdede 200 müňe golaý täze gurnama ýazga alýar.
Clapper-iň gündelik aktiw ulanyjylarynyň sany 300 müň töweregi, aýlyk tomaşaçylary 2 million bolsada, ony henizem TikTok bilen deňeşdirip bolmaýar.
Clapper 2020-nji ýylda Edison Çen tarapyndan ulanyşa girizildi. Programmany esaslandyryjy ony TikTok bilen gönüden-göni bäsdeş hökmünde görkezmeýär, ýöne Clapper-iň "ulanyjy maglumatlaryny ABŞ-nyň bulut ulgamynda saklamagy" Amerikanyň häkimiýetleri bilen TikTok ýolbaşçylarynyň arasynda kynçylyk döredýän zatlaryň biridir.
Clapper TikTok-dan uly ýaşly (17+) tomaşaçylary we mahabatyň ýoklugy bilen tapawutlanýar. Programma ýaýlym we habarlaşma funksiýalaryny üpjün edýär. Çeniň aýtmagyna görä, ol başda TikTok-a kän bir gyzyklanma bildirmeýän 25 ýaşdan uly ulanyjylar üçin niýetlenendi: "Olar hem gysga wideo tomaşa etmek isleýärler, ýöne platformalaryň köpüsi ýaşlara gönükdirilendir."
Clapper wirus tendensiýalarynda däl-de, jemgyýetiň gyzyklanmalarynda ünsüni jemleýär. Clapperde azar bermek, gorkuzmak, zorluk, jynsparazlyk, paýyş sözler, haýbat atmak we zorlugy wagyz etmek gadagan edilendir. “Munuň uly ýaşlylara niýetlenen programma bolmagynyň bir sebäbi bar. Çagalar ýaly hereket etmäň "-diýip, Çen nygtady.
“TikTok bilen deňeşdirilende, biz henizem ösüşiň irki basgançagynda. Olaryň aýda milliard aktiw ulanyjylary bar. Şonuň üçin, biz X we Y ýetişen nesle gönükdirilen wirtual jemgyýete meňzeýäris ".


11.06.2024 14:13
9811

Türkmenistanda zenan telekeçileriň biznes başarnyklaryny ösdürmek boýunça AWE maksatnamasy tamamlandy

Aşgabatda Türkmenistanda ilkinji gezek amala aşyrylan “Zenan telekeçiler akademiýasy” (AWE) maksatnamasynyň jemi jemlendi. Mart aýynda işe girizilen we Ykdysatçylar birleşmesi bilen hyzmatdyşlykda ABŞ-nyň Türkmenistandaky...

07.06.2024 13:43
3586

Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde iň gymmat ikinji kompaniýa boldy

Nvidia kompaniýasynyň paýnamalary rekord derejä çenli gymmatlap, emeli aňyň esasynda çip öndürijisiniň bazar bahasynyň 3 trln dollardan geçmegine mümkinçilik berdi. Netijede, Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde...

09.05.2024 11:19
26011

Dünýäniň iň baý adamlary haýsy şäherleri saýlap alýarlar?

Halkara konsalting kompaniýasy New World Wealth analitik kompaniýasy bilen bilelikde şu ýylda “dünýäniň iň baý şäherleriniň” reýtingini düzdi. Sanawda şäherler ýaşaýan millionerleriň, sentimillionerleriň we milliarderleriň...

26.04.2024 19:49
13315

TikTok ABŞ-da gadagan edildi: ykjam goşundy 9 aýyň içinde satylyp bilner

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden Hytaýyň ByteDance kompaniýasyndan dokuz aýyň içinde TikTok ykjam goşundysyny satmagyny talap edýän kanuna gol çekdi, ýogsam ol ABŞ-nyň çäklerinde gadagan ediler diýip, Wedomosti Reuters...