Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsuly türk işewürleri bilen duşuşdy

  • 25.05.2024 09:17
  • 5812
Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsuly türk işewürleri bilen duşuşdy

24-nji maýda Türkmenistanyň Türkiýedäki Baş konsuly M.Öwezow Türki Dünýäsiniň işewürleri Assosiasiýasynyň (TÜRKGİAD) ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Bu barada TmCars-a Türkmenistanyň Stambuldaky diplomatik wekilhanasynda habar berdiler.

Duşuşygyň dowamynda söhbetdeşler soňky ýyllarda türkmen-türk gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmak üçin baý we oňyn hyzmatdaşlyk tejribesiniň toplanandygyny nygtadylar.
Şeýle hem taraplar ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, oba hojalygy, azyk we dokma senagaty pudaklary, ekologiýa ýaly möhüm ugurlarda täze mümkinçilikleriň açylýandygyny bellediler.
Mundan başga-da, häzirki wagtda ylym-bilim we ýokary tehnologiýalar babatynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň üstünlikli amala aşyrylýandygy we olaryň özara bähbitli gatnaşyklara şaýatlyk edýändigi bellenildi. Şu nukdaýnazardan, Türki Dünýäsiniň işewürleri Assosiasiýasynyň (TÜRKGİAD) wekilleri Türkiýäniň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak isleýän türkmen ýaşlary üçin hem ähli şertleriň bardygyny bellediler.


11.06.2024 14:13
10541

Türkmenistanda zenan telekeçileriň biznes başarnyklaryny ösdürmek boýunça AWE maksatnamasy tamamlandy

Aşgabatda Türkmenistanda ilkinji gezek amala aşyrylan “Zenan telekeçiler akademiýasy” (AWE) maksatnamasynyň jemi jemlendi. Mart aýynda işe girizilen we Ykdysatçylar birleşmesi bilen hyzmatdyşlykda ABŞ-nyň Türkmenistandaky...

24.05.2024 14:12
2453

X sosial ulgamy Türkiýede wekilhanasyny açdy

X (öň Twitter) sosial ulgamy Türkiýäniň häkimiýetleriniň birnäçe gezek talap etmegi netijesinde respublikada öz wekilhanasyny açdy. Bu barada transport ministri Abdulkadir Uraloglu habar berdi diýip, TASS ýazýar...

18.05.2024 18:03
10918

Türkiýede öz işini açmak isleýän daşary ýurtly raýatlar üçin gollanma çap edildi

Türkiýäniň Söwda ministrligi ýurtda öz işini açmak isleýän daşary ýurt raýatlary üçin gollanma çap etdi. Gollanmada kompaniýalaryň görnüşleri, kärhanalary döretmegiň tapgyrlary, zerur resminamalar we söwda kompaniýalarynda...

06.05.2024 15:24
26251

TSTB-niň wekiliýeti Owganystanyň Hyrat şäherine baryp gördi

4-nji maýda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy Nökerguly Atagulyýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Owganystanyň Hyrat şäherine sapar bilen bardy. Bu barada Pajhok habar berdi. Saparyň...