TSTB-niň wekiliýeti Owganystanyň Hyrat şäherine baryp gördi

  • 06.05.2024 15:24
  • 26013
TSTB-niň wekiliýeti Owganystanyň Hyrat şäherine baryp gördi

4-nji maýda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy Nökerguly Atagulyýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Owganystanyň Hyrat şäherine sapar bilen bardy. Bu barada Pajhok habar berdi.

Saparyň maksady iki ýurduň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny giňeltmekden ybarat boldy.
Hyrat şäheriniň senagat we söwda edarasynyň müdiri Başir Muhammad Sirat türkmen wekiliýeti bilen birnäçe duşuşyklar göz öňünde tutulyp, wekiliýetiň Owganystanyň senagat zolaklaryna, şeýle hem Hyratdaky mermez zawdoyna baryp görmeginiň meýilleşdirilendigini belledi. Türkmen tarapy bilen mermer we gurluşyk materiallarynyň eskporty barada gepleşikler göz öňünde tutuldy.
Türkmen tarapy Hyratyň häkimi Nur Ahmad Islamjar bilen duşuşdy we duşuşykda häkim Hyratda 1000-e golaý zawodyň bardygyny belläp, olaryň önümleriniň hususy pudak tarapdan amala aşyrylýandygyny belledi.


25.05.2024 09:17
5532

Türkmenistanyň Stambuldaky Baş konsuly türk işewürleri bilen duşuşdy

24-nji maýda Türkmenistanyň Türkiýedäki Baş konsuly M.Öwezow Türki Dünýäsiniň işewürleri Assosiasiýasynyň (TÜRKGİAD) ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Bu barada TmCars-a Türkmenistanyň Stambuldaky diplomatik wekilhanasynda...

04.04.2024 15:49
11536

Aşgabatda telekeçilikde gümrük düzgünlerine degişli 12 sagatlyk hünär okuwlary guralýar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň “Telekeçiler mekdebi” Aşgabat şäherinde telekeçiler üçin täze "Telekeçilikde gümrük işleriniň esaslary” hünär okuwyny guraýar. 12 sagatlyk bu hünär okuwynyň...

17.03.2024 14:00
6974

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň sergisi geçirilýär

Şu gün, 17-nji martda Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde milli ykdysadyýetiň hususy pudagynyň gazananlaryny we mümkinçiliklerini şöhlelendirýän üç günlük giň gerimli sergi açyldy. Gözden geçirilişiň çäklerinde...

08.03.2024 17:33
3450

TSTB-niň ýanynda Telekeçileriň taslama merkezi açyldy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) ýanynda Telekeçileriň taslama merkezi işe girizildi. Bu merkez işewürligi goldamak üçin toplumlaýyn hyzmatlary hödürlär diýip, Türkmenistan Halkara...