54906

Owganystanda çykarylan ilkinji superkar görkezildi

Owganystanda Mada 9 atly ilkinji superkar görkezildi, aýratynlyklary barada jikme-jiklikler henizem az, ýöne döredijiler onuň suratlaryny we wideolaryny çap etmekden çekinmeýärler. Awtoulagyň eýýäm gurlandygyny...

25659

Hytaý kompaniýasy Owganystanda nebit çykarar

Owganystan Amyderýa basseýninden nebit çykarmak barada hytaý kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Bu şertnama, «Taliban» hereketi 2021-nji ýylda Owganystanda häkimiýeti eýeläninden bäri, daşary ýurt maýadarlary...

38672

Türkmenistandan iberilen ynsanperwer kömek Owganystana bardy

Şu gün Türkmenistandan Owganystana iberilen ynsanperwer ýük Kabula geldi. Azyk harytlaryndan, däri-dermanlardan, arassaçylyk önümlerinden we dürli hojalyk harytlaryndan ybarat bolan ynsanperwer ýük jemi 24 tonna...

36687

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini iberer

23-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystanyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Mohammad Fazel Saber bilen duşuşygy geçirildi. Türkmen daşary syýasat edarasynyň...

4209

R.Meredow eýranly kärdeşi bilen duşuşdy

30-njy martda Hytaýyň Tunsi şäherinde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hosseýn Amir Abdollahiýan bilen duşuşygy geçirildi. Onuň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

12714

Owganystan harytlarynyň ilkinji tapgyryny Ýewropa ugratdy

Duşenbe güni Owganystan ýurtda «Taliban» Hereketi häkimiýete geçeli bäri, harytlarynyň ilkinji tapgyryny Ýewropa ugratdy. 30 töweregi ýük ulaglaryna arap we Ýewropa ýurtlary üçin niýetlenen harytlar ýüklenildi...

5297

Hytaýda Owganystan bilen goňşy döwletleriň duşuşygy geçer

Mart aýynyň ahyrynda Pekinde Owganystan bilen goňşy döwletleriň daşary işler ministrleriniň duşuşygynyň üçünji tapgyry geçer. Duşuşyga Eýranyň, Täjigistanyň, Hytaýyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Päkistanyň...

18361

Owganystan Aşgabatdaky wagtlaýyn ynanylan wekilini tanyşdyrdy

Owganystanyň daşary işler ministrligi Fazal Mohammad Sabiri Owganystanyň Aşgabatdaky wagtlaýyn ynanylan wekili diýip tanyşdyrdy. TOLOnews-iň habar berşine görä, dabara Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary...

9645

Owganystanyň Hökümet Başlygy Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Owganystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Molla Mohammad Hassan Ahund Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi. Hatda, hususan-da, şeýle diýilýär: «Goňşy Türkmenistanda Prezident...