38481

Türkmenistandan iberilen ynsanperwer kömek Owganystana bardy

Şu gün Türkmenistandan Owganystana iberilen ynsanperwer ýük Kabula geldi. Azyk harytlaryndan, däri-dermanlardan, arassaçylyk önümlerinden we dürli hojalyk harytlaryndan ybarat bolan ynsanperwer ýük jemi 24 tonna...

36137

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini iberer

23-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystanyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Mohammad Fazel Saber bilen duşuşygy geçirildi. Türkmen daşary syýasat edarasynyň...

4165

R.Meredow eýranly kärdeşi bilen duşuşdy

30-njy martda Hytaýyň Tunsi şäherinde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hosseýn Amir Abdollahiýan bilen duşuşygy geçirildi. Onuň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

12613

Owganystan harytlarynyň ilkinji tapgyryny Ýewropa ugratdy

Duşenbe güni Owganystan ýurtda «Taliban» Hereketi häkimiýete geçeli bäri, harytlarynyň ilkinji tapgyryny Ýewropa ugratdy. 30 töweregi ýük ulaglaryna arap we Ýewropa ýurtlary üçin niýetlenen harytlar ýüklenildi...

5175

Hytaýda Owganystan bilen goňşy döwletleriň duşuşygy geçer

Mart aýynyň ahyrynda Pekinde Owganystan bilen goňşy döwletleriň daşary işler ministrleriniň duşuşygynyň üçünji tapgyry geçer. Duşuşyga Eýranyň, Täjigistanyň, Hytaýyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Päkistanyň...

18209

Owganystan Aşgabatdaky wagtlaýyn ynanylan wekilini tanyşdyrdy

Owganystanyň daşary işler ministrligi Fazal Mohammad Sabiri Owganystanyň Aşgabatdaky wagtlaýyn ynanylan wekili diýip tanyşdyrdy. TOLOnews-iň habar berşine görä, dabara Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary...

9528

Owganystanyň Hökümet Başlygy Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Owganystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Molla Mohammad Hassan Ahund Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi. Hatda, hususan-da, şeýle diýilýär: «Goňşy Türkmenistanda Prezident...

7643

Owganystan ýakynda TOPH boýunça 7 sany resminama gol çeker

TOLOnews owgan telekompaniýasynyň ýurduň Daşary işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp habar bermegine görä, TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça hyzmatdaş taraplar bilen ýakyn wagtda ýedi sany ylalaşyga...