Aşgabat, Kabul we Astana ulag we üstaşyr çykdajylary azaltmak meselesini maslahatlaşdylar

  • 29.04.2024 14:39
  • 8667
Aşgabat, Kabul we Astana ulag we üstaşyr çykdajylary azaltmak meselesini maslahatlaşdylar

26-njy aprelde Owganystanyň Kabul şäherinde Owganystanyň, Türkmenistanyň we Gazagystanyň gatnaşmagynda ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça üçtaraplaýyn duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda Türkmenistana Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýew, owgan tarapyna senagat we söwda ministri Nuriddin Azizi we gazak tarapyna Premýer-ministriň orunbasary Serik Žumangarin wekilçilik etdi.
Duşuşykda Merkezi Aziýa bilen Günorta Aziýanyň arasyndaky ulag arabaglanyşygy barada  pikir alşyldy. Gün tertibine görä, 3 ýurduň çäklerinde üstaşyr we ulag çykdajylaryny azaltmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Gepleşikleriň jemleri boýunça bilelikdäki tehniki topary döretmek babatda ylalaşyk gazanyldy.
Şeýle hem taraplar 3 ýurduň wekiliýeti Owganystanda ulag we üstaşyr infrastrukturany bilelikde ösdürmek babatda ylalaşdylar. Munuň üçin Hytaýdan konteýner otlularynyň Gazagystanyň we Türkmenistanyň üsti bilen Owganystana, şol ýerden hem Pakistan, Hindistan we Ýakyn Gündogar ýurtlaryna ibermek üçin amatly şertleri döretmek göz öňünde tutuldy.
Deslapky hasaplamalara görä, Hytaýyň Sian-Urumçi sebitinden Owganystanyň Turgundi we Andhoý sebitine çenli ýükleriň daşalmagy çaltlandyrylan ugurda 10-12 günde ýerine ýetirmek meýilleşdirilýär.


şu gün 20:45
18

Aşgabatda Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açyldy

Şu gün, 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň gününde paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýyň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli dabara geçirildi.   Aşgabat ajaýyp...

şu gün 12:24
5751

GDA-nyň Hökümet Baştutanlary Aşgabatda birnäçe möhüm çözgütleri kabul etdiler

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisinde dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gönükdirilen birnäçe resminama gol çekildi. Mejlise Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň...

şu gün 09:44
3952

Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasyny gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasy Abdulla II bin Al Husseýne Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi...

düýn 21:46
4744

Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Premýer-ministri Olžas Bektenowy kabul etdi

24-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Olžas...