10904

Gazagystan resmi taýdan bir umumy sagat guşaklygyna geçdi

Gazagystanyň ähli ýerinde anna gününe, 1-nji marta geçilen gije resmi taýdan bir umumy wagt UTC+5 kesgitlendi. Ýurduň hökümetiniň kararyna laýyklykda, sagat dilleri Astana, Almaty we Şymkent şäherlerinde, şeýle...

24181

Gazagystanyň Prezidenti ýurduň hökümetini işden aýyrdy

Gazagystanyň prezidenti ýurduň hökümetini işden aýyrdy, Ministrler Kabineti işinden aýrylandan soň, ministrler täze hökümet tassyklanýança öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirerler. Bu barada Gazagystanyň prezidentiniň...

14422

Gazagystan bir bitewi sagat guşaklygyna geçer

1-nji martda Gazagystanda bitewi sagat guşaklygy giriziler. Bu barada ýurduň Söwda we integrasiýa ministrliginiň metbugat gullugy habar berýär. “Üýtgeşmelere laýyklykda, 2024-nji ýylyň 1-nji martynda sagat 00:00...

19410

Gazagystanyň ilat sany belli boldy

Gazagystanyň ilat sany 20 million adama ýetdi. Bu barada Gazagystanyň Prezidenti Kasym Žomart-Tokaýew X sosial ulgamyndaky sahypasynda habar berdi diýip, Trend ýetirýär. «Watandaşlarymyzy bu şanly waka bilen gutlaýaryn...

7240

Gazagystanda sanly tenge dolanyşyga girizildi

Gazagystanda sanly tenge resmi taýdan dolanyşyga girizildi. Dabara milli pul birliginiň 30 ýyllygyna bagyşlanan Gazagystanyň maliýeçileriniň XI Kongresiniň çäklerinde geçirildi. Sanly tenge arkaly ilkinji tranzaksiýa...