34592

Türkmenistanda täze ýolagçy awtomenzilleriniň 4-si açylar

Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda ýolagçy awtomenzilleriniň açylyş dabarasy geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk barada 17-nji sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag...

8053

Mediaforum: ulag ministrleriniň Awaza maslahatynyň jemleri

22-nji awgustda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň mejlisler zalynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki...

7737

15-16-njy awgustda Awazada ulag ugurly iri forum geçiriler

15-16-njy awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň halkara maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda BMG-niň ugurdaş düzümleri...

9614

Aşgabatda iri möçberli halkara ulag forumy geçirildi

18-nji iýulda Aşgabatda Ýewraziýada üstaşyr ulag hyzmatdaşlygyny diwersifikasiýalaşdyrmaga bagyşlanan “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş” atly iki günlük halkara maslahat öz işine başlady...

19845

18-19-njy iýulda Aşgabatda halkara ulag forumy geçiriler

Şu ýylyň 18-19-njy iýulynda Söwda-senagat edarasynda “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş” atly halkara maslahaty geçirmek meýilleşdirilýär. Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar...

12735

Iýul aýynda Aşgabatda halkara ulag forumy geçiriler

18-19-njy iýulda Aşgabatda halkara üstaşyr-ulag geçelgeleriniň ösüşine we olaryň özara baglanyşygyna bagyşlanyp halkara maslahat geçiriler. Bu barada Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň...

19500

Garabogaz köl aýlagynyň üstünden awtomobil köprüsi gurlar

Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligine Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedine çenli barýan awtomobil ýolunyň ugrunda Garabogaz köl aýlagynyň üstünden geçýän iki gatnawly...

12511

Türkmenistanda ulag-ekspedisiýa işi ygtyýarlylandyryldy

Türkmenistanda ulag-ekspedisiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakynda Düzgünnama tassyklanyldy. Bu barada 29-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow degişli Karara gol çekdi. Resminama...