Türkmenistan Owganystanyň Hyrat welaýatyna iberýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrar

  • 30.04.2024 14:19
  • 10480
Türkmenistan Owganystanyň Hyrat welaýatyna iberýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrar

Owganystanyň Hyrat welaýatynda "Nur-ul-Jehad" bekedini döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamany durmuşa geçirmek işleri tamamlanyp gelýär. Bu barada Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) energetika kompaniýasy Türkmenistanyň halkara energetika taslamalary boýunça ýolbaşçysy Myrat Artykow bilen geçiren duşuşygynda belledi.

Işleriň tamamlanmagy kompaniýa podstansiýanyň kuwwatlylygyny 70-den 110 megawatta çenli artdyrmaga mümkinçilik berer, bu bolsa Türkmenistandan elektrik energiýasynyň importyny ep-esli artdyrar. Garaşylyşy ýaly, munuň özi welaýatda müňlerçe sarp edijileri elektrik energiýasy bilen üpjün eder.
Bu taslama Türkmenistan - Owganystan - Pakistan (TAP) elektrik geçiriji ulgamyny çekmek boýunça has iri möçberli başlangyjyň bir bölegi bolup durýar. Onuň çäklerinde türkmen tarapy ýurdumyzy Owganystan bilen birleşdirýän birnäçe elektrik geçiriji ulgamlaryny gurdy. 
Häzirki wagta çenli Türkmenistan Owganystanyň elektrik energiýasyna bolan zerurlyklarynyň 20%-ini üpjün edýärdi.

Daryo agentliginiň habar bermegine görä, Owganystan elektrik energiýasynyň 80%-ini Merkezi Aziýadan we  Eýrandan import edýär.


şu gün 20:45
3315

Aşgabatda Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açyldy

Şu gün, 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň gününde paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýyň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli dabara geçirildi.   Aşgabat ajaýyp...

şu gün 12:24
6829

GDA-nyň Hökümet Baştutanlary Aşgabatda birnäçe möhüm çözgütleri kabul etdiler

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisinde dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gönükdirilen birnäçe resminama gol çekildi. Mejlise Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň...

şu gün 09:44
3952

Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasyny gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasy Abdulla II bin Al Husseýne Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi...

düýn 21:46
4913

Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Premýer-ministri Olžas Bektenowy kabul etdi

24-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Olžas...