iFixit Samsung bilen hyzmatdaşlygy bes edýär: koreý enjamlaryny bejermek kynlaşar

  • 28.05.2024 13:29
  • 4123
iFixit Samsung bilen hyzmatdaşlygy bes edýär: koreý enjamlaryny bejermek kynlaşar

Elektronikany bejermek boýunça jikme-jik görkezmeleri bilen tanalýan iFixit kompaniýasy garaşylmadyk ýagdaýda Samsung bilen hyzmatdaşlygyň bes edilendigini habar berdi diýip, IXBT ýazýar.

Bu karar Samsung enjamlaryny abatlamagy ýönekeýleşdirmeklige gönükdirilen Samsung Repair Hub programmasynyň üstünde iki ýyl işlenenden soň kabul edildi. iFixit kompaniýasy Samsung-yň bölek şaýlaryň we gurallaryň elýeterliligini üpjün etmek baradaky wadalaryny ýerine ýetirmändigini, şeýle hem abatlamak üçin päsgelçilikleri döredendigini aýdýar.

iFixit-iň beýanatynda: "Samsung-yň abatlaýşy has elýeterli etmek ugrundaky yhlasyna şübhe döredýän päsgelçilikler bilen hemişe ýüzbe-ýüz bolup geldik" - diýilýär. Bölek şaýlaryň bahasynyň şeýle ýokarydygy sebäpli köp sarp edijileriň enjamlaryny abatlamagyň ýerine çalyşmagy makul bilýändigi bellendi.

Netijede, iFixit 2024-nji ýylyň iýun aýyndan başlap Samsung-yň bölek şaýlaryny we gurallaryny paýlaýjy bolmagyny bes eder. Şeýle hem kompaniýa abatlaýyş  ussahanalarynyň Samsung-yň bölek şaýlaryny satyn alyp biljek mukdaryna goýlan çäklendirmäni aýrar.
iFixit Samsung enjamlary üçin bölek şaýlary satmagy we enjamlary abatlamagy dowam etdirer, ýöne şaýlaryň asyldygyny ýa-da däldigini görkezmek bilen, mümkin boldugyça OEM-bölekleri gözlemek arkaly amala aşyrar.
Bu iFixit-iň Samsung bilen işleşmekde ilkinji gezek ýüzbe-ýüz bolýan kynçylygy däl. Geçen ýyl kompaniýa Samsung enjamlaryny gaýtadan ulanmaga gönükdirilen Galaxy Upcycling taslamasyny ýapmaga mejbur bolupdy.


şu gün 11:32
1576

Samsung Siriniň bäsdeşini gowulandyrmak üçin Apple-iň öňki inženerini hakyna tutdy

Samsung kompaniýasy özüniň Bixby ses kömekçisini kämilleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üstünde işlemek üçin Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Siri kömekçisini işläp taýýarlamaga gatnaşan, Apple-iň öňki işgäri...

12.06.2024 14:33
3540

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

29.05.2024 12:28
5500

Eplenýän smartfonlar bazarynda Huawei Samsung-dan geçdi, Motorola 1260% ösüş gazandy

TechInsights-yň berýän maglumatlaryna görä, eplenýän smartfon bazary çalt ösüşi başdan geçirýär, Huawei birinji çärýegiň netijeleri boýunça täze lider bolmak bilen, barha öňe dyzaýar. Seljerijiler Huawei-iň eplenýän...

24.05.2024 15:11
9129

Samsung-dan soň Xiaomi hem täze smartfonynyň reklamasynda Apple degsinýär

Apple-iň iPad Pro reklamasy sosial medianyň üns merkezine öwrüldi. Kupertinoly kompaniýanyň dürli döredijilik gurallaryny press bilen döwýän wideosy diňe bir sungat adamlarynyň tankytlaryny çekmän, eýsem bäsdeş...