Apple maliýe hasabatyny hödürledi. iPhone satuwy ep-esli pese gaçdy

  • 05.05.2024 22:37
  • 2682
Apple maliýe hasabatyny hödürledi. iPhone satuwy ep-esli pese gaçdy

Apple kompaniýasy 2024-nji maliýe ýylynyň ikinji çärýegi üçin maliýe hasabatyny hödürledi. Girdeji 90,75 mlrd dollar, arassa girdeji 23,636 mlrd dollar boldy. Görkezijiler bazaryň çaklamalaryna gabat geldi diýip, ixbt.com habar berýär.

iPhone-dan girdeji 45,96 mlrd dollar boldy, bu geçen ýylyň degişli döwründäki 51,334 mlrd dollardan ep-esli azdyr. Hytaýda girdeji 16,372 mlrd dollar boldy we bu geçen ýylyň degişli döwründäki 17,812 mlrd dollardan 8% azdyr.
Görkezijileriň pes bolmagy Hytaý bazarynda iPhone satuwynyň azalmagy bilen baglanyşyklydyr. Counterpoint Research-yň maglumatlaryna görä, birinji çärýekde iPhone satuwy 19% pese gaçyp, Hytaý bazarynda üçünji orny eýeledi. Bu 2020-nji ýyldan bäri iň ýaramaz çärýek görkezijisidir.
Hytaý bazary dikelmegini dowam edýär, umumy ösüş 1,5% boldy. Bu ýerde Honor we Xiaomi ýaly ýerli brendler öňdebaryjydyr. Huawei-niň satuwy tas 70% ýokarlandy we kompaniýa bazardaky ornuna gaýdyp gelýär.
Apple kompaniýasynyň baş müdiri Tim Kuk Hytaýyň dünýäde iň bäsdeşlikli bazardygyny we kompaniýanyň iPhone-yň bu bazarda uzak möhletleýin ösüşine umytly garaýandygyny hem bäsdeşlerden gorkmaýandygyny belledi.
Kukuň aýtmagyna görä, Hytaýda iň köp satylan smartfonlar iPhone 15 we iPhone 15 Pro Max boldy. Kuk kompaniýanyň generatiw emeli aňyň üstünde yhlasly zähmet çekýändigini sözüniň üstüne goşdy.


14.05.2024 15:22
2996

Microsoft Apple bilen Google-a çagyryş edýär: tomusda Xbox Store ykjam oýunlar dükany işe giriziler

Microsoft kompaniýasy 2024-nji ýylyň iýul aýynda mobil oýunlar dükanyny işe girizer. Bu maglumatlary Xbox-yň prezidenti Sara Bond tassyklady diýip, Bloomberg habar berýär. Google Play bilen App Store dükanlaryndan...

10.05.2024 14:58
6118

Iň uly iPhone öndürijisi Foxconn rekord goýdy: satuw tas 16 mlrd dollara ýetdi

Iň uly elektronika, şol sanda iPhone öndürijisi Foxconn-yň aprel satuwy rekord derejä çykyp, 15,83 mlrd ABŞ dollaryna barabar boldy. Bu ýyllyk hasabynda 19% ösüşi aňladýar diýip, ixbt.com habar berýär. Bu ösüş...

10.05.2024 13:38
4938

Bloomberg Apple-iň ýolbaşçysy wezipesine dalaşgärleri aýtdy

Apple korporasiýasynyň baş müdiri Tim Kuk günlerde bir gün işinden çekiler, onuň oruntutary bolmaga iň ýakyn adam bolsa enjam üpjünçiligini işläp taýýarlamak bölüminiň başlygy Jon Ternus hasaplanýar diýip, çeşmelere...

05.05.2024 22:39
9171

Apple 110 mlrd dollarlyk paýnama yzyna satyn alýar. Bu ABŞ-nyň taryhynda rekord

Apple ABŞ-nyň taryhynda iň uly paýnamalary yzyna satyn alşy yglan etdi. Kompaniýanyň müdirler geňeşi 110 mlrd dollarlyk goşmaça paýnamalaryň yzyna satyn alynmagyny tassyklady diýip, RBK ýazýar. Smartfon öndürijisi...