Eplenýän smartfonlar bazarynda Huawei Samsung-dan geçdi, Motorola 1260% ösüş gazandy

  • 29.05.2024 12:28
  • 5528
Eplenýän smartfonlar bazarynda Huawei Samsung-dan geçdi, Motorola 1260% ösüş gazandy

TechInsights-yň berýän maglumatlaryna görä, eplenýän smartfon bazary çalt ösüşi başdan geçirýär, Huawei birinji çärýegiň netijeleri boýunça täze lider bolmak bilen, barha öňe dyzaýar. Seljerijiler Huawei-iň eplenýän flagmanlarynyň satuwynyň 257% ýokarlandygyny bellediler. Hytaý kompaniýasy ozal bazarda agdyklyk eden Samsung-dan öňe geçdi diýip, IXBT-iň habar berýär.

Sanawda Honor üçünji orny eýeleýär. Iň täsir galdyryjy ösüşi Motorola - 1260% görkezýär.
Huawei-niň «kitapçalar» segmentinde öňdebaryjydygyny, haýal hereket edýändigine garamazdan, Samsung-yň “ýygnama ýatalgalaryň” şasy bolmagynda galýandygyny bellemelidiris. Ozal eplenýän smartfonlar bahasy arzandygy sebäpli has meşhurdy, häzir bolsa “kitapçalar” satuwda olardan, esasanam, Hytaýda öňe geçýär. ABŞ-da, Ýewropada, Günorta Amerikada we Afrikada eplenýän smartfonlar  henizem öňde barýar.
Umuman aýdylanda, eplenýän enjamlar bazary täsirli ösüşi görkezýär: Honor satuwyny 480%, Vivo 331% ýokarlandyrdy, ýöne Samsung welin bary-ýogy 25% ösüş görkezdi. Şol bir wagtyň özünde Oppo-nyň satuwy 70% pese gaçdy.


16.06.2024 11:32
4228

Samsung Siriniň bäsdeşini gowulandyrmak üçin Apple-iň öňki inženerini hakyna tutdy

Samsung kompaniýasy özüniň Bixby ses kömekçisini kämilleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üstünde işlemek üçin Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Siri kömekçisini işläp taýýarlamaga gatnaşan, Apple-iň öňki işgäri...

12.06.2024 14:33
3702

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

31.05.2024 10:40
4013

Rekord pese gaçyşdan soň 52% ösüş: Apple Hytaýyň smartfon bazarynda öňdebaryjylygyny gaýdyp aldy

Apple Hytaýda smartfonlaryna we beýleki önümlerine görlüp-eşidilmedik arzanladyş yglan edenden soň, iPhone satuwynyň rekord ösüşini hasaba aldy. Soňky maglumatlara görä, Hytaýda iPhone satuwy 52% ýokarlandy diýip...

28.05.2024 13:29
4144

iFixit Samsung bilen hyzmatdaşlygy bes edýär: koreý enjamlaryny bejermek kynlaşar

Elektronikany bejermek boýunça jikme-jik görkezmeleri bilen tanalýan iFixit kompaniýasy garaşylmadyk ýagdaýda Samsung bilen hyzmatdaşlygyň bes edilendigini habar berdi diýip, IXBT ýazýar. Bu karar Samsung enjamlaryny...