Millionerler Perti saýlaýarlar: Awstraliýadaky bu şäher baýlary nädip özüne çekýär?

  • 31.05.2024 14:05
  • 14336
Millionerler Perti saýlaýarlar: Awstraliýadaky bu şäher baýlary nädip özüne çekýär?

Hindi ummanyndaky kaşaň jaýlary, saýlama mekdepleri we ýaht-klublary bilen tanalýan Awstraliýanyň Pert şäheri, soňky döwürde bu ýerde maşgala ofislerini açmak isleýän millionerleri özüne çekýär.

Däp bolşy ýaly, aşa ýokary girdejili müşderilere hyzmat edýän maşgala ofisleriniň merkezleri Dubaý, London, Nýu-Ýork we Singapur ýaly megapolisler hasaplanýardy. Şeýle-de bolsa, soňky ýyllarda kiçi we has uzak şäherleriň meşhurlygy artdy we Pert dünýäniň izolirlenen esasy şäherleriniň biri hökmünde tanalýar.
Bloomberg-iň habaryna görä, Pertde eýýäm 64 sany sentimillioner, ýagny 100 million dollar ýa-da ondanam köp baýlygy bolan adamlar ýaşaýar, bu bolsa ony dünýäniň iň baý şäherleri bilen bir hatarda goýýar.
Pertiň özüne çekijiligi, megapolislerden uzaklygy, amatly howa şertleri we ösen infrastrukturasy bilen baglanyşyklydyr.
Mundan başga-da, şäherde baý adamlaryň köpelmegine, ol ýerde dag-magdan senagatynyň ösüşiniň başlanmagy sebäp boldy. Bu faktor maşgala ofisleriniň sanynyň mundan beýläk-de köpelmegine we täze maýa goýum mümkinçilikleriniň döremegine goşant goşýar.
Hünärmenler, Pert ýaly şäherlerde maşgala ofisleriniň ýerleşiş tendensiýasynyň ýakyn ýyllarda artjakdygyny çaklaýarlar.


düýn 13:07
3859

Xiaomi rekord satuwy geçirdi: satyn alyşlaryň mukdary 3,6 mlrd dollardan geçdi

Xiaomi 18-nji iýunda Hytaýda tamamlanan 618 satuwynyň uly üstünligi barada habar berdi. Satyn alyşlaryň umumy mukdary 3,6 mlrd dollardan geçip, şeýle statistikany hasaplamagyň taryhynda absolýut rekord boldy diýip...

19.06.2024 23:42
4539

Nvidia Microsoft-dan öňe geçip, dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy

Amerikan çip öndürijisi Nvidia dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Bu barada Bloomberg habar berýär. Şu hepde Nvidia-nyň ösüşi iň ýokary derejesine ýetdi: 3,34 trln dollar bazar bahaly kompaniýa bahasy 3,32 trln...

16.06.2024 11:32
4228

Samsung Siriniň bäsdeşini gowulandyrmak üçin Apple-iň öňki inženerini hakyna tutdy

Samsung kompaniýasy özüniň Bixby ses kömekçisini kämilleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üstünde işlemek üçin Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Siri kömekçisini işläp taýýarlamaga gatnaşan, Apple-iň öňki işgäri...

16.06.2024 01:42
3717

Amazon geljek 15 ýylyň dowamynda Aziýa milliardlarça dollar maýa goýum amala aşyrar

Tehnologiýa ägirdi Amazon-yň bulut hasaplaýyş bölümi bolan Amazon Web Services (AWS) ýakyn 15 ýylda Taýwanda maglumat merkezlerini gurmak üçin milliardlarça dollar maýa goýmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi....