Mask 56 mlrd dollar möçberde premiýa almasa, Tesla-dan gidip biler

  • 09.06.2024 15:16
  • 17616
Mask 56 mlrd dollar möçberde premiýa almasa, Tesla-dan gidip biler

Tesla-nyň paýdarlary Ilon Maskyň kompensasiýa tölegi barada belli bir karara gelerler. 13-nji iýunda olar Maska ony taryhda iň köp girdeji alan baş müdir etjek 56 mlrd dollary tölemek baradaky sorag boýunça ses bererler diýip, The Verge ýazýar.

Tesla-nyň müdirler geňeşiniň başlygy Robin Denholm paýdarlary şeýle tölegiň zerurdygyna ynandyryp, muny Ilon Maskyň we Tesla-nyň özboluşlylygy bilen delillendirýär. Ol Maskyň degişli ýagdaýda sylaglandyrylmasa, kompaniýany terk edip biljekdigini belleýär.

“Biz 2018-nji ýylda nämä göz ýetirdik we häzirem göz ýetirmegi dowam edýäris, bu Ilon Maskyň çäksiz wagtynyň ýoklugydyr. Şeýle-de, onuň ideýalarynda we dünýä uly goşant goşup biljek beýleki ýerlerinde kemçilik ýok. Biz Tesla-da bu ideýalaryň, energiýanyň we wagtyň siziň, ýolbaşçylarymyzyň bähbidine bolmagyny isleýäris. Ýöne bu ikitaraplaýyn hormaty talap edýär” – diýip, Denholmyň paýdarlara ýazan hatynda aýdylýar.

Denholmyň aýtmagyna görä, töleg bukjasynyň tassyklanmagy üçin ses berişlik “pul bilen baglanyşykly däl”: “Biziň ählimiz Ilonyň dünýäde iň baý adamlaryň biridigini bilýäris we ol hatda Tesla 2018-nji ýylda üstümize alan borçlarymyzdan ýüz öwürse-de şeýle bolup galar”.
eToro söwda platformasynyň maglumatlary paýdarlaryň, takmynan, 25%-iniň eýýäm ses berendigini görkezýär. Reuters olaryň 80%-den gowragynyň Mask üçin tölegi goldandygyny belleýär.


14.06.2024 06:58
7007

Tesla-nyň paýdarlary Ilon Maska 56 milliard dollar tölemek üçin ses berdiler

Tesla-nyň paýdarlary Ilon Maskyň 56 milliard dollar zähmet hakynyň paketini tassyklamak we elektrik awtoulag öndürijisiniň ýuridiki salgysyny Tehas şäherine geçirmek üçin ses berdiler. Bu barada kompaniýanyň baş...

07.05.2024 16:25
13554

Tesla haryt nyşanynyň bozulmagynda aýyplap, hindi kompaniýasyny kazyýete berdi

Amerikanyň Tesla elektrik awtoulag öndürijisi özüniňkä meňzeş atlary we logotipleri ulanýandygy sebäpli Tesla Power India Ltd hindi kompaniýasyna garşy kazyýete arza berdi. The Indian Express gazetiniň ýazmagyna...

01.05.2024 10:49
10160

Maskyň baýlygy soňky iki ýylda ilkinji gezek bir hepdede tas 40 mlrd dollar ýokarlandy

Milliarder Ilon Maskyň baýlygy aprel aýynyň soňky hepdesinde 37,3 mlrd dollar artdy, bu hem onuň üçin 2022-nji ýylyň mart aýyndan bäri iň uly hepdelik ösüş boldy diýip, Bloomberg habar berýär. Bloomberg Billionaries...

19.04.2024 13:23
1942

Ilon Mask X sosial ulgamynyň täze ulanyjylaryna postlary üçin töleg girizip biler

Galp akkauntlara we botlara garşy göreşmek maksady bilen, X sosial ulgamynyň (öňki Twitter) eýesi Ilon Mask täze ulanyjylardan ýazgylar (post), laýklar we jogaplar üçin “biraz töleg” almagy meýilleşdirýändigini...