3593

Canoo elektrik mikroawtobusy ýola çykdy

Aýda $400 bilen ýazylyşyk esasynda ýaýradyljak özboluşly elektromobiliň köpçülikleýin önümçiligi üçin olary real ýollarda synag edip görmek möhüm ädim bolup durýar. Ol 2021-nji ýylda ýola goýlar. Şu ýylyň başynda...

6223

Dubaýyň polisiýasynda Tesla Cybertruck pikapy peýda bolar

Dubaýyň polisiýasynyň awtoparkynda Tesla Cybertruck elektrik pikapy peýda bolar. Dubaýyň polisiýa edarasy geçen hepde hödürlenilen Tesla Cybertruck elektrik pikapynyň nobatyna duranlaryň sanawyna goşuldy. Tiz wagtdan...

1345

Skoda ilkinji elektrokarynyň önümçiligine başlady

Skoda çeh awtoöndürijisi kompaniýanyň Citigo iV ilkinji elektrokarynyň önümçiligine başlandygyny habar berdi. Skoda awtomobili gurnamagyň Slowakiýanyň paýtagty Bratislawda, Volkswagen kärhanasynda ýola goýlandygyny...

3791

Mercedes-Benz Marco Polo lineýkasynyň ýubileýini belleýär

Marco Polo lineýkasynyň 35 ýyllygyna bagyşlap Mercedes-Benz-iň Vans bölümi kemperiň aýratyn wersiýasyny ArtVenture taýýarlady. Marco Polo “maşgalasynyň” birinji wekili bolan Bremer Transporter – 1984-nji ýylda...

3724

Ilon Mask Cybertruck pikapy bilen tanyşdyrdy

Tesla kompaniýasy 22-nji noýabrda özüniň ok geçirmeýän täze Cybertruck elektromobilini görkezdi, divip Ria Nowosti habar berýär. Agentligiň maglumatlaryna görä, täze elektromobiliň ýük göterijiligi 1,5 tonna ýetýär...

3250

Toyota täze Toyota RAV4 Prime krossowerini hödürledi

Toyota kompaniýasy RAV4 krossoweriniň bäşinji nesliniň täze gibrid modifikasiýasyny çykardy. Güýçli gurluşlaryň düzümine 2,5 litrlik “atmosfernik” we iki sany elektromotor girýär. Jemi netijesi 306 at güýjüne barabar...

287

Tesla Germaniýada Ýewropada ilkinji kärhanasyny gurar

Tesla kompaniýasynyň baş direktory Ilon Mask ikinji halkara elektromobil kärhanasynyň döredilmegi barada anons etdi. Ol Berliniň golaýynda ýerleşer. Täze kärhana Gigafactory 4 adyna eýe bolar. Ol Brandenburg federal...

4181

Tesla pikapynyň tanyşdyrylyşynyň senesi belli edildi

Tesla Motors kompaniýasynyň ilkinji elektrik pikapy 21-nji noýabrda görkeziler. Tanyşdyrylyş dabarasy Los-Anjelesda, SpaceX kompaniýasynyň raketa kärhanasyndan uzakda bolmadyk ýerde gurnalar. Tanyşdyrylyş dabarasynyň...

7041

Dünýäniň esasy awtomobil bazarlary belli edildi

Analitikler şu ýylyň dokuz aýy boýunça täze awtomobilleriň dünýä satuwynyň jemini jemlediler we iň köp satuw işlerini amala aşyran bazarlary atlandyrdylar. «Awtostatanyň» maglumatlaryna görä, dünýäde 2019-njy ýylyň...

7108

Toyota kompaniýasy özboluşly trek Avalon kysymyny görkezdi

Ýapon awtoöndürijisi Avalon sedanynyň sport modifikasiýasyny görkezdi. Soňky nesliň Toyota Avalon sedany ABŞ-nyň we Kanadanyň territoriýasynda öndürilýär. 2018-nji ýylda kämilleşdirilen aerodinamiki topluma, modifisirlenen...

399

Ýaponlar sellýulozadan awtomobil oýlap tapdylar

Elbetde bu geň, ýöne awtomobil eýýäm daşky gurşaw ministrligi tarapyndan ýola goýlan, taslamanyň çäklerinde 22 sany ýapon uniwersitetleriniň toparlary tarapyndan taýýarlanylan prototip derejesinde hereket edýär...

4824

Hyundai täze Grandeur kysymyny anons etdi

Hyundai kompaniýasy geljekki nesliň uly Grandeur sedany hakynda maglumat berýän tizerleriň birnäçesini neşir etdi – Motor Page habar berýär. Bu awtomobil özüniň stilistikasy bilen tapawutlanar. Meselem, öňdäki...

3050

Volkswagen kompaniýasy Golf kysmynyň sekizinji neslini hödürledi

“Golfuň” daşky görnüşi bir wagtyň özünde birnäçe funksiýalary ýerine ýetirýär. Birinji funksiýa: “Golfdugyny” görkezmek. Ilki göreniňde kän bir üýtgeşme ýok ýaly. Muňa garamazdan, täze awtomobiliň täze yzky stoýkasy...

7493

Awtomobilleriň spidometrleri sürüjileri näme üçin aldaýar

Awtomobiller boýunça neşiriň bilermenleri ähli awtoulaglaryň spidometrleriniň nädogry tizlik görkezmeginiň sebäbini anykladylar. Alnan netijä görä, tizlik babatda bu nädogry görkeziji öndüriji kompaniýalar tarapyndan...

9441

«Bugattiniň» ýokary tizlikdäki täze rekordy

Häzirki wagtda dünýä boýunça iň gymmat we kuwwatly ulaglary öndürýän “Bugatti” kompaniýasyň “Chiron” modeli tizlik boýunça ozal bar bolan rekordy täzelemegi başardy. Onuň görkezen netijesi 490 km/s tizlige deň...

11639

Dünýä boýunça ak reňkli awtomobillere isleg artýar

SEAT ýeňil awtoulaglar kompaniýasynyň habar bermegine görä, Ýer ýüzünde ulag satyn alýanlaryň iň köp isleg bildirýän reňki 39% ak reňkli awtoulaglardyr. Akdan soňky isleg bildirilýän reňkler bolsa gara we çaldyr...

16002

Awtomobiliň näçe ýol geçendigini nädip barlamaly?

Awtomobiliň geçen ýoly — onuň bazarda bahasyna we zerurlygyna täsir edýän esasy görkezijileriniň biridir. Eýsem, awtomobil hakyky geçen ýoluny nädip anyklamaly? Bu barada käbir maslahatlary siziň dykgatyňyza ýetirýäris...

7522

«Mongol-ralli 2019-a» gatnaşyjylar Aşgabada geldiler

Mongol rallisi awtomobil marafony her tomusda geçirilýän özüne çekiji başdangeçirmelere baý bolan ýaryşdyr. Bu ýaryşlar marafona ýörite berkidilen tehniki gulluklaryň hem-de anyk kesgitlenen ugruň bolmazlygy bilen...

5754

2019-njy ýylyň iň gowy awtomobilleri belli edildi

Nýu-Ýorkda «World Car of the Year 2019» bäsleşiginiň ýeňijilerini yglan etdiler, diýlip Ria Nowosti agentligi habar berýär. «Jaguar I-Pace» awtomobili birbada 3 baýraga mynasyp boldy — «Ýylyň awtomobili», «Ýylyň...

8339

Awtoulagyň ömrüni uzaltmagyň 6 usuly

Awtomobil saýlamakda onuň ygtybarlylygyna örän köp üns berilýär. Çünki her bir sürüji ulagynyň döwülmezligini, tehniki babatda mesele çykarmazlygyny isleýär. Ýöne sürüjiniň endikleriniň awtomobiliň ygtybarlylygyna...