43721

BSGG: Dünýäde kowid resmi hasaba alynmadyk iki ýurt galdy

Koreýa Halk Demokratik Respublikasy (KHDR) penşenbe güni ýurtda COVID-19 bilen kesellemegiň ilkinji hadysasynyň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň resmi maglumatlaryna görä...

12433

Braziliýada «omikronyň» täze görnüşi tapyldy

Braziliýada koronawirusyň «omikron» ştammynyň täze görnüşi ýüze çykaryldy. Bu barada Folha de Paulo gazeti ýazýar. Neşiriň berýän maglumatyna görä, ýarawsyz — San Paulu şäherinden üç ýaşly çaga. Agzalan görnüşiň...

9889

Eýranda koronawirusy 20 sekuntda anyklaýan abzal döredildi

Eýranyň innowasion kompaniýalarynyň biriniň alymlary adamyň analizinden koronawirusy 20 sekuntda ýüze çykarmaga ukyply anyklaýjy abzaly işläp taýýarladylar diýip, IRNA agentligi habar berýär. "Nanokit" innowasion...

12492

Türkmen paýtagtynda ýene bir Stomatologiýa merkezi gurlar

Aşgabatda ýene-de bir döwrebap Stomatologiýa merkezi gurlar. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow 15-nji aprelde Türkmenbaşy şäher köpugurly hassahanasynyň açylmagy mynasybetli geçiren maslahatynda aýtdy....

8245

Howanyň hapalanmagy sebäpli her ýyl 3,4 mln adam ýogalýar

The Global Burden of Disease-iň gözleglerine görä, CO2-niň ortaça her 4,4 tonnasy ýüz ýyllygyň dowamynda ýürek-damar kesellerinden bir adamyň ölümine sebäp bolýar. Adamlar gazylyp alynýan energiýa çeşmelerini ýakanlarynda...

4560

Şu gün Türkmenbaşyda täze köpugurly hassahana açylýar

Şu gün — 15-nji aprelde Türkmenbaşy şäherinde täze köpugurly hassahananyň açylyş dabarasy geçiriler. Oňa taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada 14-nji apreldäki Hökümetiň göçme mejlisinde hasabat...

8982

Türkmenbaşy şäherinde täze köpugurly hassahana açylar

Türkmenbaşy şäherinde gurlan 400 orunlyk köpugurly hassahananyň gurluşygy doly tamamlanandy we toplumyň açylyş dabarasyna taýýarlyk görülýär. Bu barada 8-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Balkan welaýatynyň...

12608

Germaniýanyň Prezidenti koronawirus bilen keselledi

Germaniýanyň 66 ýaşly prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýere we onuň aýaly Elke Býudenbendere koronawirus ýokuşdy. Bu barada sişenbe güni döwlet baştutanynyň kanselýariýasy habar berdi. «Sişenbe güni ekspress-test...

6479

Italiýada 1-nji maýdan başlap kowid pasportlary ýatyrylýar

Italiýanyň hökümeti 1-nji maýdan başlap, sanitar pasportlaryny doly aradan aýyrmagy meýilleşdirýär. Penşenbe güni Messaggero gazetiniň habar bermegine görä, aprelde bu resminamanyň ulanylyşynyň çygry ýuwaş-ýuwaşdan...

253

Gyrgyzystanda hökmany örtük dakynmak düzgüni ýatyryldy

Gyrgyzystanda 12-nji martdan saglygy goraýyş edaralaryndan we jemgyýetçilik ulaglaryndan daşary örtük dakynmak düzgüni ýatyrylýar. Bu barada Ministrler Kabinetinde habar berildi. Onuň maglumatlaryna görä, ýokary...

2264

Eýran PastoCovac sanjymyny eksport etmegi meýilleşdirýär

Eýranyň Paster adyndaky institutynyň müdiri Alirez Biglari Eýranyň PastoCovac sanjymyny dürli ýurtlara, şol sanda goňşy ýurtlara eksport etmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Bu barada IRNA salgylanyp, Trend habar...