Dünýäde ilkinji bölekleýin ýürek transplantasiýasynyň üstünlikli geçendigi ykrar edildi

  • 07.01.2024 17:31
  • 9127
Dünýäde ilkinji bölekleýin ýürek transplantasiýasynyň üstünlikli geçendigi ykrar edildi

ABŞ-da Duke Health-iň lukmanlar topary tarapyndan ýerine ýetirilen dünýäde ilkinji bölekleýin ýürek transplantasiýasy üstünlikli hasaplandy. Klapanlar we arteriýalar göçürilen dokuma bilen bir wagtda ösýär diýip, Journal of the American Medical Association neşirinde habar berdi we bu operasiýany çagalaryň ýürek operasiýasynda möhüm ädim diýip atlandyrdy.

Ferra portalynyň habar bermegine görä, bu täzelik ýüze çykmazdan ozal, ýürek klapan keseli bolan çagalar durmuş üçin howply meseleler bilen ýüzbe-ýüz boldular. Adaty däl jansyz implantlar çaga bilen deň ösüp bilmeýärdi hem-de ýygy-ýygydan we töwekgelçilikli operasiýalary talap edýärdi (olaryň hersinde ölüm derejesi 50 göterimdi). Duke Health-de bölekleýin ýürek transplantasiýasy wagtynda täze klapan ýygnamak usulyny ulandylar, netijede tebigy ösüşe meňzeýän iki işleýän klapan we arteriýa ýüze alyndy.
Transplantatyň çaga bilen deň ulalmagy bilen birlikde, doly göçürme bilen deňeşdirilende, adaty immunodepressantlaryň dörtden bir bölegini talap edýär. Bu hassalaryň uzak geljekde zyýanly täsirlere az sezewar boljakdygyny aňladýar.
Mundan başga-da, bu usul bir donor ýüregi iki näsaga kömek edýän “domino transplantasiýasy” mümkinçiligini açýar. Doly ýürek göçürmesi geçirilen  resipiýentden  aýrylan sagdyn klapanlar ömri halas ediji mümkinçilikler zynjyryny döredip, klapan çalşylmagyna garaşýan başga bir çaga berlip bilner.


24.02.2024 22:33
9438

ÝUNISEF Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasyna Güwänama gowşurdy

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasy Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna saglygyny dikeltmek üçin kömege mätäç çagalara lukmançylyk hyzmatlarynyň...

22.02.2024 14:41
32399

Türkmen talyby Belarusda hassany kliniki ölümden soň halas etmäge kömek etdi

Minskde Türkmenistandan lukman-talyp Aman Alymow geljekki şepagat dogany hökmünde ýerli hassahanada kliniki ölüm ýagdaýynda bolan hassanyň janyny halas etmäge kömek etdi. Onuň taryhyny ýerli neşir “SB BELARUS SEGODNÝA”...

21.02.2024 06:32
6708

ABŞ-da güýçli sowuk almany bejerýän ilkinji derman tassyklandy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) ulularda sowuk almany bejermek üçin ilkinji derman serişdesini tassyklady. Düzgünleşdirijiniň web sahypasynda aýdylyşyna görä...

15.02.2024 15:53
9503

Alymlar böwrekdäki çökündä we daşlara garşy göreşmekde öňegidişlik gazandylar

ETH Zurich-iň (Şweýsariýanyň Sýurih ýokary tehniki mekdebi) we Berkelidäki  Kaliforniýa uniwersitetiniň gözlegçileri çökündiniň emele gelmeginiň öňüni alyp biljek täze örtük döretdiler. Bu barada Şweýsariýanyň...