DxOMark synaglarynda Samsung Galaxy A35 ekrany boýunça iň gowusy, ýöne kamera boýunça OnePlus-dan pes boldy

  • 18.03.2024 23:51
  • 13866
DxOMark synaglarynda Samsung Galaxy A35 ekrany boýunça iň gowusy, ýöne kamera boýunça OnePlus-dan pes boldy

DxOMark synagynyň netijelerine görä, Samsung Galaxy A35 bahasy 200-400 dollar aralygyndaky smartfonlaryň arasynda iň gowy ekrana eýe.

DxOMarkyň bilermenleri Galaxy A35-iň ekranynyň reňk görkezişine, Gün düşýän ýerde okalyşyna, wideolarda we oýunlarda dinamiki sahnalary görkezişiniň hiline ýokary baha berdiler.
Kamera barada aýdylanda, Galaxy A35 öz kategoriýasynda diňe OnePlus Nord 2T 5G-den soň ikinji ýeri eýeledi.
Umuman alanyňda (bahadan başga), Galaxy A35 kamera mümkinçilikleri boýunça 122-nji, ekranyň hili boýunça 49-njy ýerde durýar.
DxOMark Galaxy A35-iň kamerasynyň jikme-jik synyny entek çap etmedi.


düýn 14:54
1683

BSGG Türkmenistan bilen saglygy goraýyşda maglumat ulgamyny sanlylaşdyrmak tejribesini paýlaşýar

Türkmenistanda saglygy goraýyş maglumat ulgamyny sanlylaşdyrmak maksady bilen, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynyň hasabat görnüşlerinde maglumat ýygnamagyny seljermek...

17.04.2024 14:36
26816

Durky düýpli täzelenenden soň Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi açyldy

Şu gün Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde düýpli durky täzelenen Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi açyldy. Dabara Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ugurdaş düzümleriň ýolbaşçylary...

15.04.2024 06:22
10007

Internete baglanmak ýetginjeklerde gündiz ukuly ýagdaýda gezmegine we depressiýa düşmegine sebäp bolup biler

Ýetginjekleriň internetden aşa köp peýdalanmagy olaryň ukusyna we şähdine ýaramaz täsir edýär. Angliýanyň, Malaýziýanyň we Awstraliýanyň alymlary dürli ýurtlaryň maglumatlary seljerilenden soň şeýle netijä geldiler...

08.04.2024 15:56
8796

Alymlar: Durnuksyz iş tertibi 50 ýaşdan soň saglyga zyýan ýetirýär

Nýu-Ýork uniwersitetiniň geçiren gözlegleri ýaşlyk ýyllarynda durnuksyz iş tertibinde zähmet çeken adamlaryň 50 ýaşdan soň depressiýa we ukusyzlyga duçar bolýandyklaryny we dürli keseller bilen göreşmekde has ejiz...