Alymlar: Çagalykda geçirilen gepatit C lukmançylyk çykdajylaryny azaldýar we ömri uzaldýar

  • 17.03.2024 14:10
  • 7833
Alymlar: Çagalykda geçirilen gepatit C lukmançylyk çykdajylaryny azaldýar we ömri uzaldýar

Gepatit C çaga heniz enesiniň göwresindekä ýa-da üç ýaşaýança ýokuşsa, onuň bejergisi olaryň durmuşyny ep-esli gowulandyryp, saglyk üçin çykdajylaryny azaldar. Amerikaly alymlar şeýle netijä geldiler, olaryň gözlegleri JAMA Pediatrics-da neşir edildi.

Mundan başga-da, çagalygyndan bejergä başlamak keseliň beterleşmeginiň öňüni alar we sagalyp gitmek mümkinçiligini artdyrar. Irki çagalyk döwründe bejergä başlaýanlaryň doly sagalmak mümkinçiligi has ýokarydyr.
Şeýle-de bolsa, irki bejerginiň bu artykmaçlyklaryna garamazdan, ýaş çagalar üçin wirusa garşy dermanlaryň elýeterliligi çäkli bolmagynda galýar. Munuň sebäbi  dermanlaryň gymmatlygy we uzak möhletli netijeliliginiň subutnamalarynyň çäklidigi bilen baglanyşyklydyr.
Massaçusets hassahanasynyň gözlegçileri perinatal döwürde C gepatiti ýokaşan adamlaryň saglyk çykdajylaryny gözden geçirdiler. Olar sirrozyň bejergisiz ösüşiniň ortaça dowamlylygynyň 35 ýaşdygyny anykladylar. Şonda medisina hyzmatlary üçin çykarylýan ortaça çykdajylar, bejerginiň başlanýan ýaşyna baglylykda, 148 162 dollardan 279 252 dollar aralygynda üýtgeýär.
Modelirleme 3 ýaşly çagalara bejerginiň arzan düşüp, iň gowy netijeleri berýändigini görkezdi. Bu shema ömrüň dowamlylygyny 2, 26 ýyl – 78, 36 ýaşa çenli artdyrýar.
BSGG-nyň maglumatlaryna görä, 2019-njy ýylda 57,8 million adam C gepatitinden ejir çekdi we takmynan, 287,7 müň adam ýogaldy.


08.04.2024 15:56
8556

Alymlar: Durnuksyz iş tertibi 50 ýaşdan soň saglyga zyýan ýetirýär

Nýu-Ýork uniwersitetiniň geçiren gözlegleri ýaşlyk ýyllarynda durnuksyz iş tertibinde zähmet çeken adamlaryň 50 ýaşdan soň depressiýa we ukusyzlyga duçar bolýandyklaryny we dürli keseller bilen göreşmekde has ejiz...

06.04.2024 05:24
3550

Alymlar sütün öýjüklerini ulanyp, ysmaz keselini bejermekde üstünlik gazandylar

Kliniki synaglar oňurga ýiligi şikes alandan soň, sütün öýjükleriniň onuň işini dikeltmäge kömek edip biljekdigini görkezdi. Bu barada Nature žurnalynyň makalasynda aýdylýar. Meýo klinikasynda geçirilen kliniki...

05.04.2024 09:32
4532

Synag: Bilim almaklyk garramagy haýalladýar, ölüm howpuny azaldýar

Kolumbiýa uniwersitetiniň alymlary adamyň bilim derejesi bilen biologiki garramanyň arasyndaky baglanyşygy ýüze çykardylar. Seljerme bilim almagyň her iki ýylda garramagy 2-3% haýalladýandygyny we ölüm howpuny...

04.04.2024 15:22
12093

Agzaçarda aşa köp iýmeklik iýmit siňdiriş ulgamynyň bozulmagyna getirip biler - bilermen

Agzaçar wagtynda aşa köp iýmeklik iýmit siňdiriş ulgamyna aşa agram salyp biler. Stambulyň Ýeditepe uniwersitetiniň iýmitlenmek, berhiz tutmak we fitoterapiýa boýunça türk hünärmeni Buket Ertaş Sefer agyz bekleýänlere...