ABŞ-da diri adama ilkinji gezek doňzuň böwregi üstünlikli geçirildi

  • 26.03.2024 10:17
  • 16441
ABŞ-da diri adama ilkinji gezek doňzuň böwregi üstünlikli geçirildi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda genetiki taýdan üýtgedilen doňuz böwregi ilkinji gezek diri adama üstünlikli geçirildi. Operasiýa Massaçusets hassahanasynda geçirildi we dört sagatlap dowam etdi.

Hassahananyň web sahypasynda habar berlişine görä, 62 ýaşly näsag Riçard Sleýman böwrek keseliniň soňky stadiýasynda ejir çekipdir. 2018-nji ýylda oňa aradan çykan adamynyň böwregini oturtdylar, ýöne ol işlemän başlady.
Transplantasiýa üçin donor doňuzdan alnan böwrek ulanyldy, onuň genomyndan bitişmezligine sebäp bolup biljek genler aýryldy, ylalaşyp gitmegi üçin adam genleri goşuldy. Alymlar adamlara ýokaşma ähtimallygyny aradan aýyrmak üçin donor doňzuň endogen retrowiruslaryny hereketsizleşdirdiler. 69 sany üýtgeşmäniň edilendigi bellendi.
2023-nji ýylda hirurglar şuňa meňzeş operasiýa edipdiler, ýöne näsag beýnisi ölen adamdy we göçürilen böwrek 61 gün işledi.
Riçard Sleýmanyň mysaly - adama doňzuň beden agzasynyň göçürilmegi bilen bagly taryhda üçünji ýagdaýdyr. Ilkinji iki ýagdaýda näsaglara ýürek göçürilipdi.
Ilkinji gezek doňuz ýüregi 57 ýaşly Dewid Bennette göçürildi. Transplantasiýadan soň bu adam sekiz hepde dört gün ýaşady. 2022-nji ýylyň 8-nji martynda aradan çykdy.
Ikinji näsag, 58 ýaşly Lorens Fosett transplantasiýadan soň alty hepde töweregi ýaşady we 2023-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda aradan çykdy. Onda ýürek näsazlygy ýüze çykypdy we oňa adaty adam ýüregini transplantasiýa etmek ýaramsyz hasaplanypdy.


20.06.2024 14:16
13874

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
19349

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13142

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2669

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...