Türkmenistanyň lukmançylyk kliniki barlaghanalaryna täze enjamlar geldi

  • 09.01.2024 16:38
  • 18645
Türkmenistanyň lukmançylyk kliniki barlaghanalaryna täze enjamlar geldi

Türkmenistanda lukmançylyk edaralary üçin niýetlenen häzirki zaman laboratoriýa enjamlaryny, reagentleri we sarp ediş materiallaryny eltip başlamak Türkmenistanda başlandy еltip bermek Türkmenistan hökümetiniň we BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň bilelikdäki taslamasynyň çäginde amala aşyrylýar diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.

Taslama Türkmenistanyň kliniki we barlaghana hyzmatlaryny güýçlendirmekden ybarat.
Bu enjam eýýäm Türkmenistanyň Mary welaýatynda ýerleşýän lukmançylyk edaralarynda oturdyldy we barlaghana hünärmenleri üçin bu enjam bilen işlemek boýunça okuw guraldy. Şeýle çäreler Türkmenistanyň beýleki welaýatlarynda hem amala aşyrylar.


düýn 22:33
9066

ÝUNISEF Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasyna Güwänama gowşurdy

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasy Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna saglygyny dikeltmek üçin kömege mätäç çagalara lukmançylyk hyzmatlarynyň...

22.02.2024 14:41
32154

Türkmen talyby Belarusda hassany kliniki ölümden soň halas etmäge kömek etdi

Minskde Türkmenistandan lukman-talyp Aman Alymow geljekki şepagat dogany hökmünde ýerli hassahanada kliniki ölüm ýagdaýynda bolan hassanyň janyny halas etmäge kömek etdi. Onuň taryhyny ýerli neşir “SB BELARUS SEGODNÝA”...

21.02.2024 06:32
6688

ABŞ-da güýçli sowuk almany bejerýän ilkinji derman tassyklandy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) ulularda sowuk almany bejermek üçin ilkinji derman serişdesini tassyklady. Düzgünleşdirijiniň web sahypasynda aýdylyşyna görä...

15.02.2024 15:53
9498

Alymlar böwrekdäki çökündä we daşlara garşy göreşmekde öňegidişlik gazandylar

ETH Zurich-iň (Şweýsariýanyň Sýurih ýokary tehniki mekdebi) we Berkelidäki  Kaliforniýa uniwersitetiniň gözlegçileri çökündiniň emele gelmeginiň öňüni alyp biljek täze örtük döretdiler. Bu barada Şweýsariýanyň...