Türkmenistanly okuwçylar üçin immunizasiýa boýunça saglyk okuwlary geçildi

  • 20.01.2024 16:21
  • 6257
Türkmenistanly okuwçylar üçin immunizasiýa boýunça saglyk okuwlary geçildi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň Türkmenistandaky edarasy, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi we Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde mekdep okuwçylary üçin immunizasiýa we sagdyn durmuş ýörelgeleri boýunça saglyk okuwlaryny geçirdiler.

Aşgabat, Balkanabat, Türkmenbaşy, Daşoguz, Köneürgenç, Mary, Baýramaly, Türkmenabat we Kerki şäherlerinde geçirilen okuwlara ýurdumyzyň otuz sany orta mekdebine wekilçilik edýän 1800-den gowrak okuwçy gatnaşdy diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.
Bu okuw Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynda ýörite okuwyny tamamlan 20 maşgala lukmany we immunolog tarapyndan geçirildi. Sapaklary Bu okuw okuwçylaryň ýokanç keseller baradaky düşünjelerini, sanjymyň ähmiýetini ýokarlandyrmak we gündelik durmuşynda sagdyn endikleri ornaşdyrmak üçin guraldy.
Şeýle hem okuwçylar immunizasiýa we sagdyn durmuş ýörelgeleri baradaky bilimleri güýçlendirmek üçin BSG tarapyndan orta mekdep okuwçylary üçin işlenip düzülen «Immun Patrul» sanly moduly düşünjesi bilen tanyşdylar. Okuwa gatnaşyjylara Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasy tarapyndan sowgatlar gowşuryldy.
2024-nji ýylda Bütindünýä Saglygy Goraýyş guramasynyň Ýewropa sebitleýin direktory «Youth4Health» guramasynyň ýörite başlangyjy hökmünde türkmen ýaşlaryny saglyk meselelerini çözmäge çekmegi dowam etdirer.


24.02.2024 22:33
9066

ÝUNISEF Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasyna Güwänama gowşurdy

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasy Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna saglygyny dikeltmek üçin kömege mätäç çagalara lukmançylyk hyzmatlarynyň...

22.02.2024 14:41
32154

Türkmen talyby Belarusda hassany kliniki ölümden soň halas etmäge kömek etdi

Minskde Türkmenistandan lukman-talyp Aman Alymow geljekki şepagat dogany hökmünde ýerli hassahanada kliniki ölüm ýagdaýynda bolan hassanyň janyny halas etmäge kömek etdi. Onuň taryhyny ýerli neşir “SB BELARUS SEGODNÝA”...

21.02.2024 06:32
6688

ABŞ-da güýçli sowuk almany bejerýän ilkinji derman tassyklandy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) ulularda sowuk almany bejermek üçin ilkinji derman serişdesini tassyklady. Düzgünleşdirijiniň web sahypasynda aýdylyşyna görä...

15.02.2024 15:53
9503

Alymlar böwrekdäki çökündä we daşlara garşy göreşmekde öňegidişlik gazandylar

ETH Zurich-iň (Şweýsariýanyň Sýurih ýokary tehniki mekdebi) we Berkelidäki  Kaliforniýa uniwersitetiniň gözlegçileri çökündiniň emele gelmeginiň öňüni alyp biljek täze örtük döretdiler. Bu barada Şweýsariýanyň...