Alymlar 23-nji ýanwarda magnit hadysasynyň durnuksyz boljakdygyny habar berdiler

  • 23.01.2024 08:45
  • 8432
Alymlar 23-nji ýanwarda magnit hadysasynyň durnuksyz boljakdygyny habar berdiler

23-nji ýanwarda, sişenbe üçin magnit hadysasy durnuksyz bolar diýip çaklanylýar. Ýeriň magnit meýdanynyň bozulmagyna garaşylýandygy barada Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Kosmos gözleg institutynyň Gün astronomiýasy barlaghanasynda we Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Sibir bölüminiň Gün-ýerüsti fizika institutynda habar berildi diýip, TASS habar berýär.

Magnit tupanynyň iň ýokary derejesi Aşgabat wagty bilen 08:00-da we 14:00-da bolar.
Hadysa G1 (gowşak tupan) derejä eýe.
Çeşmäniň bellemegine görä, ondan soňky 27 günüň dowamynda magnit tupany bolar diýip çak edilmeýär.
Amaly geofizika institutynyň Geliogeofiziki gullugynda iň ýokary klasly alawyň 1-nji ýanwarda Günüň üstünde bolandygyny habar berdi. Alymlar ýyldyzyň üstünde 32 minutlap dowam eden X5.0 / 3B klasly alawy ýazga aldylar.


27.02.2024 12:58
4763

Aşgabatda onkologlaryň halkara forumy geçirildi

Aşgabatda ýokanç däl keselleriň öňüni almak, diagnoz goýmak we bejermek meselelerine bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Foruma Türkmenistandan, Germaniýadan, Türkiýeden, Azerbaýjandan we Belarusdan...

24.02.2024 22:33
10519

ÝUNISEF Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasyna Güwänama gowşurdy

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasy Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna saglygyny dikeltmek üçin kömege mätäç çagalara lukmançylyk hyzmatlarynyň...

22.02.2024 14:41
34170

Türkmen talyby Belarusda hassany kliniki ölümden soň halas etmäge kömek etdi

Minskde Türkmenistandan lukman-talyp Aman Alymow geljekki şepagat dogany hökmünde ýerli hassahanada kliniki ölüm ýagdaýynda bolan hassanyň janyny halas etmäge kömek etdi. Onuň taryhyny ýerli neşir “SB BELARUS SEGODNÝA”...

21.02.2024 06:32
6909

ABŞ-da güýçli sowuk almany bejerýän ilkinji derman tassyklandy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) ulularda sowuk almany bejermek üçin ilkinji derman serişdesini tassyklady. Düzgünleşdirijiniň web sahypasynda aýdylyşyna görä...