Agyz açanyňdan soňra suwy nädip içmeli?

  • 02.04.2024 18:04
  • 28679
Agyz açanyňdan soňra suwy nädip içmeli?

Omanyň Saglygy goraýyş ministrligi mukaddes Remezan aýynda birnäçe sagatlap agyz beklemekden soňra, suw içmek dogrusynda birnäçe maslahatlar berdi.

Maslahatlar aşakdakylary öz içine alýar:

  • Suw bilen agyz açyp başlamak has gowusydyr.
  • Aram ýylylykly bir käse suw bilen agyz açyp başlaň. 
  • Agşam namazyny okanyňyzdan soňra, ýene bir käse suw içiň. 
  • Bedeniňiziň çyglylygyny üpjün etmek üçin agyz açan mahalyňyzdan tä agyz bekleýänçäňiz wagtal-wagtal suw içip durmagyň peýdalary köpdür. 
  • Buz ýaly sowuk suwlary içmekden saklanyň! 
  • Suwuk önümlerden köpräk peýdalanyň. Çorbalar, miweli we şireli suwlar ýaly dürli-dürli görnüşleri bilen bedeniňizi gurbatlandyryň. 
  • Düzüminde kofein bolan içgilerden gaça duruň, sebäbi olar bedeniň suwuklyklaryny azaldýar.
  • Ýokumly iýmitleri iýiň, sebäbi bular bedeniň kadalylygyny saklamakda örän ähmiýetlidir.

08.04.2024 15:56
8605

Alymlar: Durnuksyz iş tertibi 50 ýaşdan soň saglyga zyýan ýetirýär

Nýu-Ýork uniwersitetiniň geçiren gözlegleri ýaşlyk ýyllarynda durnuksyz iş tertibinde zähmet çeken adamlaryň 50 ýaşdan soň depressiýa we ukusyzlyga duçar bolýandyklaryny we dürli keseller bilen göreşmekde has ejiz...

06.04.2024 05:24
3573

Alymlar sütün öýjüklerini ulanyp, ysmaz keselini bejermekde üstünlik gazandylar

Kliniki synaglar oňurga ýiligi şikes alandan soň, sütün öýjükleriniň onuň işini dikeltmäge kömek edip biljekdigini görkezdi. Bu barada Nature žurnalynyň makalasynda aýdylýar. Meýo klinikasynda geçirilen kliniki...

05.04.2024 09:32
4557

Synag: Bilim almaklyk garramagy haýalladýar, ölüm howpuny azaldýar

Kolumbiýa uniwersitetiniň alymlary adamyň bilim derejesi bilen biologiki garramanyň arasyndaky baglanyşygy ýüze çykardylar. Seljerme bilim almagyň her iki ýylda garramagy 2-3% haýalladýandygyny we ölüm howpuny...

04.04.2024 15:22
12135

Agzaçarda aşa köp iýmeklik iýmit siňdiriş ulgamynyň bozulmagyna getirip biler - bilermen

Agzaçar wagtynda aşa köp iýmeklik iýmit siňdiriş ulgamyna aşa agram salyp biler. Stambulyň Ýeditepe uniwersitetiniň iýmitlenmek, berhiz tutmak we fitoterapiýa boýunça türk hünärmeni Buket Ertaş Sefer agyz bekleýänlere...