Agzaçarda aşa köp iýmeklik iýmit siňdiriş ulgamynyň bozulmagyna getirip biler - bilermen

 • 04.04.2024 15:22
 • 12138
Agzaçarda aşa köp iýmeklik iýmit siňdiriş ulgamynyň bozulmagyna getirip biler - bilermen

Agzaçar wagtynda aşa köp iýmeklik iýmit siňdiriş ulgamyna aşa agram salyp biler. Stambulyň Ýeditepe uniwersitetiniň iýmitlenmek, berhiz tutmak we fitoterapiýa boýunça türk hünärmeni Buket Ertaş Sefer agyz bekleýänlere öz maslahatlaryny berdi.

Anadolu agentligine beren interwýusynda ol aşa köp iýmegiň aşgazan turşulygynyň ýokarlanmagyna we içiň bozulmagy, sary gaýnamagyna, içiň ýellenmegi, ýüregiň  bulanmagy we içgeçme ýaly sökelliklere sebäp bolup biljekdigini aýtdy.
Iýmit siňdirişiň bozulmagynyň sebäpleri, köplenç, aşgazan-içege ulgamynyň (GIT) haýsydyr bir keselleri bilen baglanyşyklydyr, mysal üçin, laktozanyň, glýuteniň we başgalaryň ýokmaýanlygy. Beýleki sebäpler:

 • Iýmiti howlukmaç iýmek: her bölegi mazaly çeýnäp iýmeli.
 • Agyr we ýagly iýmitler: gowrulan we ýagly tagamlary iýmekden saklanmaly.
 • Pes fiziki işjeňlik: agzaçardan soň pyýada gezelenç etmäge çalşyň.
 • Gaharlanmak we biynjalyk bolmak: rahatlanmag çalşyň.

Uzak wagt açlykdan soň, nahar iýmezden ozal, hünärmen otagyň ýylylygyndaky suw içmegi maslahat berýär. Bu bedeni iýmit kabul etmäge taýýarlamaga kömek eder.
Hünärmen gaýnadylan gök önümleri we et, ter gök önümli tagamlary agzaçarda beden üçin iň oňat iýmit diýip atlandyrýar.
Sefer: “Eger saçakda pide we palaw bar bolsa, şolardan birini saýlamak maslahat berilýär. Artykmaç uglewodlar iýmit siňdirişi kynlaşdyryp biler. Gyzyl et iýjek bolsaň, ýanynda hökman gök önüm bolmaly. Agzyňyzy suw bilen açyň, ýöne nahar iýýän wagtyňyz mümkin boldugyndan ondan gaça duruň. Gazlandyrylan içgileriň ýerine aýrany we kefiri ileri tutuň " - diýip maslahat berýär.

Oraza tutýanlar üçin beýleki maslahatlar:

 • Agzaçary çorbadan başlaň: bu aşgazanyňyzy nahara iýmäge taýýarlar.
 • Ýeňil we tiz siňýän iýmitleri saýlap, deňagramly we sagdyn iýmitleniň.
 • Howlukman, tagamy duýup iýiň, alňasamaň we iýmiti mazaly çeýnäň.
 • Köp suw içiň we günüň dowamynda ýitirilen suwuklyklaryň öwezini doluň.
 • Agzaçar bilen agyz beklemegiň aralygynda miwe iýiň we iýmit siňdirişiňizi agyz beklemäge taýýarlamak üçin otlardan ýasalan çaýlardan içiň.
 • Iýeniňi siňdirmek üçin agzaçardan soň ýeňiljek gezelenç ediň.
 • Kofe we çaý içmegi çäklendiriň: bu içgileriň buşukdyryjy täsiri bar.
 • Tutuş agşamyň dowamynda az-azdan suw owurtlap geziň: suwsaýançaňyz garaşmaň.
 • Iýmit siňdirişiňizde çynlakaý kemçilik bar bolsa, lukmanyňyz bilen maslahatlaşyň.

08.04.2024 15:56
8605

Alymlar: Durnuksyz iş tertibi 50 ýaşdan soň saglyga zyýan ýetirýär

Nýu-Ýork uniwersitetiniň geçiren gözlegleri ýaşlyk ýyllarynda durnuksyz iş tertibinde zähmet çeken adamlaryň 50 ýaşdan soň depressiýa we ukusyzlyga duçar bolýandyklaryny we dürli keseller bilen göreşmekde has ejiz...

06.04.2024 05:24
3573

Alymlar sütün öýjüklerini ulanyp, ysmaz keselini bejermekde üstünlik gazandylar

Kliniki synaglar oňurga ýiligi şikes alandan soň, sütün öýjükleriniň onuň işini dikeltmäge kömek edip biljekdigini görkezdi. Bu barada Nature žurnalynyň makalasynda aýdylýar. Meýo klinikasynda geçirilen kliniki...

05.04.2024 09:32
4558

Synag: Bilim almaklyk garramagy haýalladýar, ölüm howpuny azaldýar

Kolumbiýa uniwersitetiniň alymlary adamyň bilim derejesi bilen biologiki garramanyň arasyndaky baglanyşygy ýüze çykardylar. Seljerme bilim almagyň her iki ýylda garramagy 2-3% haýalladýandygyny we ölüm howpuny...

02.04.2024 18:04
28681

Agyz açanyňdan soňra suwy nädip içmeli?

Omanyň Saglygy goraýyş ministrligi mukaddes Remezan aýynda birnäçe sagatlap agyz beklemekden soňra, suw içmek dogrusynda birnäçe maslahatlar berdi. Maslahatlar aşakdakylary öz içine alýar: Suw bilen agyz açyp başlamak...