Türkmenistanda Koreý adaty lukmançylygy merkeziniň açylmagy meýilleşdirilýär

  • 17.03.2024 23:18
  • 4645
Türkmenistanda Koreý adaty lukmançylygy merkeziniň açylmagy meýilleşdirilýär

14-15-nji martda Seul şäherinde «Medical Korea 2024 - The 14th Global Healthcare and Medical Tourism» atly halkara maslahaty geçirildi. Maslahatyň işine Koreýa Respublikasynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň orunbasary A.Öwezowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet hem gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.

Her ýyl geçirilýän lukmançylyk forumynyň bu gezekki mowzugy saglygy goraýyş we lukmançylyk syýahatçylygyna bagyşlandy. Maslahatyň işine dünýäniň dürli ýurtlarynyň saglygy goraýyş ulgamynyň ýokary derejeli wekiliýetleri, alymlar hem-de bilermenler gatnaşdylar we bu ugurlarda bar bolan esasy wezipeleri ara alyp maslahatlaşdylar.
Saparyň çäklerinde türkmen wekiliýeti Koreýa Respublikasynyň saglygy goraýyş we durmuş üpjünçiligi ministriniň orunbasary Kim He-jin bilen ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda saglygy goraýyş we lukmançylyk ugry boýunça hyzmatdaşlygyň gün tertibinde duran meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.
Mundan başga-da, türkmen wekiliýeti birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.
Koreý lukmançylygynyň ösüş milli institutynyň (NIKOM) prezidenti Jong Çang Hýon bilen geçirilen gepleşikleriň barşynda taraplar Türkmenistanda açylmagy meýilleşdirilýän Koreý adaty lukmançylygy merkeziniň döredilmegi bilen bagly meselelere aýratyn üns berdiler hem-de bu ugurda häzirki wagtda alnyp barylýan bilelikdäki işler barada pikir alyşdylar.
Şeýle-de saparyň dowamynda Koreýa Respublikasynyň Kýonbuk Milli uniwersitetiniň Çhilgok hassahanasynyň professory Kim Won Hwanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.


08.04.2024 15:56
8592

Alymlar: Durnuksyz iş tertibi 50 ýaşdan soň saglyga zyýan ýetirýär

Nýu-Ýork uniwersitetiniň geçiren gözlegleri ýaşlyk ýyllarynda durnuksyz iş tertibinde zähmet çeken adamlaryň 50 ýaşdan soň depressiýa we ukusyzlyga duçar bolýandyklaryny we dürli keseller bilen göreşmekde has ejiz...

06.04.2024 05:24
3564

Alymlar sütün öýjüklerini ulanyp, ysmaz keselini bejermekde üstünlik gazandylar

Kliniki synaglar oňurga ýiligi şikes alandan soň, sütün öýjükleriniň onuň işini dikeltmäge kömek edip biljekdigini görkezdi. Bu barada Nature žurnalynyň makalasynda aýdylýar. Meýo klinikasynda geçirilen kliniki...

05.04.2024 09:32
4545

Synag: Bilim almaklyk garramagy haýalladýar, ölüm howpuny azaldýar

Kolumbiýa uniwersitetiniň alymlary adamyň bilim derejesi bilen biologiki garramanyň arasyndaky baglanyşygy ýüze çykardylar. Seljerme bilim almagyň her iki ýylda garramagy 2-3% haýalladýandygyny we ölüm howpuny...

04.04.2024 15:22
12122

Agzaçarda aşa köp iýmeklik iýmit siňdiriş ulgamynyň bozulmagyna getirip biler - bilermen

Agzaçar wagtynda aşa köp iýmeklik iýmit siňdiriş ulgamyna aşa agram salyp biler. Stambulyň Ýeditepe uniwersitetiniň iýmitlenmek, berhiz tutmak we fitoterapiýa boýunça türk hünärmeni Buket Ertaş Sefer agyz bekleýänlere...