Fewral aýynyň haýsy günlerinde magnit hadysasynyň täsiri güýçli bolar

  • 17.01.2024 15:03
  • 13278
Fewral aýynyň haýsy günlerinde magnit hadysasynyň täsiri güýçli bolar

Bilşimiz ýaly, Gündäki partlamalar diňe bir dürli tehnikanyň işine däl, eýsem, howa garaşlylygyndan ejir çekýän adamlaryň özüni duýşuna-da täsir edýär. Hünärmenler güýçli magnit hadysasynyň bolan günleri adamlaryň üýşmeginden daşrakda durmagy, fiziki agramy azaltmagy we köpräk suw içmegi maslahat berýärler diýip, “Argumenty i fakty” neşiri belleýär.  

Neşiriň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, 17-nji fewralda sagdyn adamlara täsir edip biljek güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna garaşylýar.
22-nji fewralda orta derejede güýçli hadysanyň bolmagyna garaşylýar. Onuň täsiri howa duýgur adamlar üçin güýçli bolar. Olar kellagyryny, gan basyşynyň ýokarlanmagyny we hroniki keselleriň güýçlenmegini başdan geçirip bilerler.
Üçünji magnit hadysasy 27-nji fewralda bolar. Ol bu üç hadysanyň arasynda iň gowşagy bolar we diňe immuniteti pes adamlara täsir eder, olarda ukusyzlyk, ýadawlyk, işdäniň ýitmegi ýüze çykyp biler.
Tebigy hadysalaryň ýaramaz netijelerine taýýarlanmak bolar. Munuň üçin immunitetiňi güýçlendirmek gerek. Hünärmenler sport bilen meşgullanmagy maslahat berýärler. Türgenleşdirilen organizm kynçylyklardan aňsat baş çykarýar.
Suw içmegi hem ýatdan çykarmaly däl: suw režimi tomusdygyna ýa-da gyşdygyna garamazdan berjaý edilmelidir.
Rahatlygy saklamaga çalşyň we islendik dartgynly ýagdaýlardan gaça duruň. Magnit hadysasy wagtynda dogry iýmitlenmek hem ýaramaz özüňi duýuşdan gaçmaga kömek eder.


şu gün 06:32
3856

ABŞ-da güýçli sowuk almany bejerýän ilkinji derman tassyklandy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) ulularda sowuk almany bejermek üçin ilkinji derman serişdesini tassyklady. Düzgünleşdirijiniň web sahypasynda aýdylyşyna görä...

15.02.2024 15:53
9086

Alymlar böwrekdäki çökündä we daşlara garşy göreşmekde öňegidişlik gazandylar

ETH Zurich-iň (Şweýsariýanyň Sýurih ýokary tehniki mekdebi) we Berkelidäki  Kaliforniýa uniwersitetiniň gözlegçileri çökündiniň emele gelmeginiň öňüni alyp biljek täze örtük döretdiler. Bu barada Şweýsariýanyň...

12.02.2024 10:49
15315

Myşsalaryň dikelmegine we güýçlenmegine kömek edýän  madda tapyldy

Alymlar Marezin 1 atly bir maddanyň myşsa dokumasyna edýän täsirini öwrendiler we onuň täzelenmegine we güýçlenmegine kömek edýändigini anykladylar. Bu açyş myşsa şikeslerinden ýa-da atrofiýadan ejir çekýän adamlara...

10.02.2024 01:47
31636

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri çalyşdy

Başga işe geçmegi sebäpli A.Germanow saglygy goraýyş we derman senagaty ministri wezipesinden boşadyldy. Prezident Serdar Berdimuhamedow bu wezipä Myrat Mämmedowy belläp, ony saglygy goraýyş we derman senagaty...