6683

Xiaomi täze RedmiBook 14 noutbugyny görkezdi

Xiaomi täze inçe we ýeňil noutbuk bolan RedmiBook 14-iň şu ýylyň 22-nji maýynda çykjakdygyny resmi taýdan yglan etdi. Häzire çenli bar bolan ýeke-täk resmi suratdan çen tutsaň, noutbuk 180 gradus açmaga mümkinçilik...

8991

Tencent Hytaýda dünýäniň iň uly maglumat merkezini gurar

Tencent telekommunikasiýa kompaniýasy Hytaýda dünýädäki iň uly maglumat merkeziniň gurluşygyny tamamlady. Bu barada çarşenbe güni "Izaý global" maglumat çeşmesi habar berdi. Öňdebaryjy emeli aňyň hasaplaýyş merkezi...

14749

Neýroulgam geljekde has isleg bildirilýän 10 hünäri aýtdy

ChatGPT neýroulgamy geljekde has islegli bolan on hünäri kesgitledi. Tejribäniň netijeleri NN Telegram kanaly tarapyndan neşir edildi diýip, gazeta.ru habar berýär. Şeýlelikde, birinji orny emeli intellekt boýunça...

15158

Mask öz TruthGPT çat-botuny işe girizjekdigini mälim etdi

Ilon Mask TruthGPT çat-botunyň öz wersiýasyny işe girizmekçi. Bu barada ol duşenbe güni Fox News teleýaýlymynyň alyp baryjysy Taker Karlsona aýtdy. "Älemiň tebigatyna düşünmäge synanyşýan TruthGPT ýa-da hakykaty...

23067

Asus dünýäde iň güýçli oýun smartfonyny çykardy

Asus kompaniýasy Asus ROG Phone 7 oýun smartfony bilen tanyşdyrdy. GSMArena tehnologiýa portaly täzeligi gözden geçirenden soň, häzirki wagtda telefonyň öz segmentinde dünýäniň iň güýçli gajetidigini belledi. Enjam...

15052

WSJ: Mask X.AI ady bilen emeli aň ulgamynda kompaniýa döretdi

Amerikaly telekeçi Ilon Mask emeli aň (AI) pudagynda X.AI atly guramasyny döretdi diýip,  çeşmä salgylanýan The Wall Street Journal gazeti habar berýär. Neşiriň habaryna görä, Mask kompaniýanyň ýeke-täk direktorydyr...

6368

Google gözleg ulgamyna emeli aňly çat-boty goşar

Google korporasiýasy öz gözleg ulgamyna emeli aň bilen söhbe­tdeşligi goşmagy meý­illeşdirýär. TASS-yň habaryna görä, bu barada kompaniýanyň başlygy Sundar Piçain­iň The Wall Street Journal gazetine beren interwýusynda...

12504

Geýts emeli aň meselesinde Mask bilen Woznýagy goldamady

«Microsoft-yň» esaslandyryjysy Bill Geýts telekeçi Ilon Maskyň, «Apple-iň» esaslandyryjysy Stiw Woznýagyň we başga-da 1000-den gowrak pudak hünärmeniniň ösen emeli aňyň (AI) üstünde işlemegi togtatmak baradaky...

8236

Italiýanyň Hökümeti ChatGPT emeli aňyny böwetledi

Italiýanyň personal maglumatlary goramak boýunça edarasy gizlinlik düzgünleriniň berjaý edilmezligi sebäpli ChatGPT emeli aň çatboty (OpenAI  amerikan kompaniýasy  tarapyndan işlenip düzüldi) tarapyndan italýan...

9018

BAE bilim ulgamyna ChatGPT-ni ornaşdyrmakçy bolýar

The National-yň hasabatyna görä, Birleşen Arap Emirlikleriniň hökümet ýolbaşçylary iň uly tehnologiýa ägirtleri bilen hyzmatdaşlykda tutuş ýurtda ChatGPT çat-botuna esaslanýan onlaýn-mugallymlary işe girizmegi...

7933

Apple kamera oturdylan sagat çykarar

Apple özünde oturdylan kamerasy bolan akylly sagady patentledi. Bu barada Appleinsider neşiri habar berýär. Enjamyň konsepsiýasy ABŞ-nyň Patentler we söwda nyşanlary edarasynyň (USPTO) web sahypasyndan tapylan...

23473

Acer emeli aň oturdylan elektrik welosipedini hödürledi

Acer iň täze ösüşini - emeli intellektli ilkinji elektriki welosipedini görkezdi. Model ebii diýlip atlandyrylýar. Täze önümiň agramy takmynan 16 kg, tapawutly aýratynlyklary “ýokary derejeli bölekleriniň”, “guşak...

19099

Philips uklamak üçin nauşnik çykarar

Philips kompaniýasy ýörite datçikler arkaly uklaýşyňy awtomatiki yzarlap, uklanyňdan soň işlemegini bes edýän nauşnik döretdi. Nauşnikleriň galyňlygy bary-ýogy 6mm bolup, ol gulakdan çykyp görnüp durmaýar. Nauşnikler sim...

6119

Fujitsu agramy 689 gram bolan 14 dýumlyk noutbuk çykarar

Fujitsu-nyň UH-X/H1 modeli Intel Core i7-1355U prosessor, 16 Gb RAM we 512 GB hemişelik ýat aldy. USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen1, USB-A, HDMI, Ethernet razýomlaryny we gulaklyklar üçin 3,5 mm-lik razýom bar. 1920...

18966

iOS 17 täzelenmesini aljak iPhone modelleri aýdyldy

Apple kompaniýasy 2023-nji ýylyň iýun aýynda WWDC-ni döredijileriň konferensiýasynda iOS 17 operasiýa ulgamynyň täze wersiýasyny hödürlär. Phone Arena neşiri çak edilýän täzelikler barada gürrüň berdi, şeýle hem...