10735

AnTuTu iň gowy Android smartfonlarynyň reýtingini täzeledi

AnTuTu bençmarkynyň topary Android operasion sistemasynyň esasynda işleýän iň gowy smartfonlaryň täze reýtingini neşir etdi. Gurluşlar baha – öndürijilik gatnaşygy boýunça deňeşdirildi diýip, pepelac.news habar...

9988

Bloomberg: täze iPhone kämilleşdirilen kamera eýe bolar

iPhone-yň indiki wersiýasynda kameranyň üç sany täze aýratynlygy hödürlener. Bu barada Bloomberg agentligine salgylanyp TASS ýetirýär. Işlenip düzülýän telefon modelinde telefonuň portret režiminiň täze funksiýasy...

19858

Çybyn çakmagyndan 100% goraýan mata döredildi

Internet ulgamynda amerikan alymlarynyň täze oýlap tapyşy baradaky maglumatlar peýda boldy. Onuň kömegi bilen çybyn çakmagyndan 100% goranyp bolýar. Bu barada ferra.ru habar berýär. Bu ýerde gürrüň Demirgazyk Karolina...

8390

Adidas zarýad bermesiz simsiz gulaklyklary öndürer

Birnäçe ýyl mundan ozal Adidas simsiz gulaklyklary öndürmäge girişipdi. Indi bolsa kompaniýa hatda zarýad bermek hem zerur bolmadyk täze önümi hödürledi. Bu barada pcnews.ru habar berdi. “Adidas RPT-02 Sol” diýlip...

14254

Iň çalt işleýän smartfonlaryň reýtingi täzelendi

AnTuTu bençmarky 2021-nji ýylyň iýun aýy üçin “Androidiň” iň çalt işleýän flagman smartfonlarynyň dünýä reýtingini tanyşdyrdy. Sanawda birinji ýeri "Nubia Red Magic 6" smartfony eýeledi. Bu barada pcnews.ru habar...

10584

Alymlar «akylly» halyny döretdiler

Massaçusets tehnologiýalar institutynyň inženerleriniň «intellektual haly» diýip atlandyran halysy türgenleşikler, oýun wagtynda we hyýaly hakykat giňişliginde işlenende peýdaly bolup biler. 3,3 inedördül metr...

19654

Dünýäde ilkinji emeli et fabrigi işe başlady

Ysraýylyň «Future Meat Technologies» kompaniýasy ahyrsoňy emeli et öndürýän zawod açdy. Kärhana dünýäde şeýle kärhanalaryň ilkinjisi boldy. Ol her gün 500 kg çenli "towuk", "doňuz" we "guzy" etini öndürer diýip...

14742

Geljegiň hünärleri haýsylar?

Işgärleriň ornunyň robotlar bilen çalşylýandygy sebäpli, işsiz galmakdan gorkmak gerekmi? Azertag.az haýsy hünärleriň işini maşyn arkaly hiç haçan ýerine ýetirip bolmajakdygy, nirelerde robotlaryň iş prosesine...

12709

Ilon Mask hemra internetiniň geljegini suratlandyrdy

Starlink kompaniýasy ýene bir ýyldan hemra internetine 500 müň ulanyjyny birikdirmegi göz öňünde tutýar. Bu barada «The Verge» neşirinde berlen maglumata salgylanyp, lenta.ru ýazýar. SpaceX kompaniýasynyň başlygy...

15005

Hyundai uçýan awtoulaglarynyň peýda boljak wagtyny aýtdy

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Hyundai kompaniýasynyň Ýewropadaky başlygy Maýkl Koulyň uçýan ulaglar baradaky gürrüňleri ýaýrady. Onuň sözlerine görä, eýýäm 2030-njy ýyla çenli iri şäherlerde uçýan awtomobiller...

13029

Russiýada ýüzi tanamaga ukyply swetofor döredildi

«Rostehiň» Milli maglumat beriş merkezi intellektual funksiýalar bilen üpjün edilen swetofor döretdi. Bu swetofor dürli maglumatlary görkezmäge, şeýle hem ýüzleri tanamaga ukyply diýip, ferra.ru habar berdi. Bu...

10542

Hytaýda tölegli robot taksi hyzmaty ösdürilýär

Hytaýda tölegli robot taksi hyzmatyny işe girizmek maksady bilen, «Baidu» kompaniýasy hem-de «BAIC Group» Hytaý döwlet awtomobil kompaniýasy üç ýylyň dowamynda sürüjisiz ulaglaryň müňüsini döreder. Bu barada lenta...

15115

Täzelik: Android smartfonlarda täze funksiýalar peýda boldy

Şu ýylyň güýzünde köp sanly üýtgeşmeli we funksiýaly Android 12-niň resmi goýberilişiniň bolmagyna garaşylýar. Şol bir wagtda Google eýýämden hemme Android gurluşlar üçin niýetlenen täze funksiýalaryň birnäçesini...

16099

2022-nji ýylda ABŞ-da sürüjisiz taksiler peýda bolar

Pony.ai — ABŞ-da we Hytaýda eýýäm üstünlikli işleýän startaplaryň biri. Mälim bolşy ýaly, bu kompaniýa ýollarda jemgyýetçilik üçin ulanmaga niýetlenen sürüjisiz awtoulaglary synagdan geçirip başlady. Synag geçirilýän...

29563

Ýaponlar iýilýän örtükleri dakynyp başladylar

Ýaponiýada agyz-burun örtüginiň täze görnüşi barha uly meşhurlyga eýe bolýar. Onuň esasy aýratynlygy - ulanyp bolanyňdan soň iýip bolýandygynda diýip, "Korrespondent" habar berýär. Bu adaty bolmadyk örtük "Goku...

32250

Iki ýurduň serhetlerini robotlar gorar

Koreýa Respublikasy Koreýa Halk Demokratik Respublikasy bilen serhetleşýän çäginde iň häzirki zaman datçikler we emeli aň bilen üpjün edilen robotlary ýerleşdirer. Bu barada Günorta Koreýanyň Gorag satyn almalary...

16211

«Akylly şäheriň» artykmaçlyklary

Yl­myň we teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň gün­sa­ýyn kä­mil­leş­ýän zama­na­syn­da «akyl­ly şä­her» kon­sep­si­ýa­sy bü­tin dün­ýä­de ulu­ly-ki­çi­li şä­her­le­riň ýüz­ler­çe­si ta­ra­pyn­dan dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. «Akyl­ly...

10567

Xiaomi smartfonlarynyň has geçginli modelleri anyklanyldy

Xiaomi ýyllyk uly arzanladyşyň dowamynda hytaý bazarynda ulanyjylaryň haýsy smartfonlaryň has köp satyn alýandygyny aýtdy. Bu barada pcnews.ru habar berdi. Mälim bolşy ýaly, bahasy 780 dollardan 1560 dollara aralykda...

7870

Ýewropada şäherara "portallar" ornaşdyrylyp başlandy

Litwada we Polşada bu ýurtlaryň ýaşaýjylaryna göni aragatnaşyk ýola goýmaga mümkinçilik berýän “portallar” ornaşdyryldy. Ol kameralardan we uly ekrandan ybarat ulgam bolup durýar diýip, msn.com habar berdi. Bu...

18203

2021-nji ýylyň iň kuwwatly batareýaly 3 smartfony

Adatça, smartfonyň batareýasy näçe uly bolsa, ol bir gezek zarýad berlenden soň uzak wagtlap işleýär. Şoňa görä-de, täze telefon saýlananda, onuň batareýasynyň kuwwatyna üns bermek zerur. Entek ýylyň ahyry däldigine...