Hyundai ädimläp ýöreýän awtoulagyň üstünde işleýär

  • 14.07.2023 16:40
  • 30157
Hyundai ädimläp ýöreýän awtoulagyň üstünde işleýär

Hyundai konsepti 2019-njy ýylda görkezilen ädimläp ýöreýän awtoulagyny patentledi. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa awtoulagyň seriýalaýyn öndürilip bilinjekdigini habar berdi.

Ädimläp ýöreýän awtoulaga Hyundai UMV (Ultimate Mobility Vehicle) diýip at dakyldy. Bu awtoulag geçijiligi boýunça islendik ulagdan belentde bolmaly. Ol dört sany hereket edýän daýanç-öwrülme "aýaklaryny" aldy. Olar ýolda dürli päsgelçiliklerden ýa-da uly çukurlardan geçmäge mümkinçilik berýär.
Awtoulag kuzowyny 1,5 metr belentlige çenli galdyryp biler we kuzowyň özi bolsa ýolagçy ýa-da ýük üçin bolup biler. Şeýle ulaglary, esasanam, gözleg-halas ediş işlerinde ulanmak teklip edilýär. Ol sürüjisiz hem bolup biler.
Modeliň tehniki häsiýetnamasy entek ýok.


21.11.2023 09:37
9278

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...

16.11.2023 13:53
4209

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...

16.11.2023 08:05
8862

Ýürek ýetmezçiligini anyklamak üçin ykjam goşundy döredildi

Ogaýo ştatynyň uniwersitetiniň gözlegçileri ulanyjynyň sesiniň esasynda ýürek ýetmezçiligini anyklaýan HearO ykjam goşundysyny döretdiler. Bu barada Daily Mail neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Ýürek...

07.11.2023 17:42
4426

ChatGPT ulanyjylaryň isleglerine esaslanyp aýdym döretmegi öwrendi

ChatGPT boty Suno AI neýroulgamynyň üsti bilen, özboluşly aýdymlary döretmegi öwrendi. Bu barada çatyň sahypasynda 5-nji noýabrda habar berildi. Habarda: "Botda özboluşly aýdymlary döretmek üçin Suno nerw ulgamy peýda...