Emeli aň arkaly haýwanlar bilen gepleşmek mümkin bolar

  • 21.08.2023 23:50
  • 12475
Emeli aň arkaly haýwanlar bilen gepleşmek mümkin bolar

Ysraýylyň Tel-Awiw uniwersitetiniň alymlary Ýossi Ýowel we Oded Rehawi emeli aňy işläp düzüjileriň öňünde haýwanlar bilen aragatnaşygy ýola goýmakda nähili päsgelçilikleriň bardygyny we näme üçin şeýle guralyň haýwanlaryň ýagdaýyny soramaga mümkinçilik bermeýändigini düşündirdiler.

Adamyň sözleýşini gaýtadan işlemegiň algoritmleri has takyklaşýar we bu ahyrsoňy haýwanlar bilen aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýän emeli aňyň döremegine sebäp bolup biler.
Bu wezipäni durmuşa geçirmek üçin neýroulgam haýwanyň aragatnaşyk üçin ulanýan signallaryny peýdalanmalydyr. Ýagny, öý haýwanlary baş öwredilişdäki ýaly täze signallary öwrenmäge mejbur edilmeli däldir.
Mundan başga-da, bu signallar haýwan diňe bir mähir bildirilýän ýa-da buýruk berilýän ýagdaýlarda däl-de, dürli gylyk-häsiýet şertlerinde ulanylmalydyr. Şeýlelik-de, alymlar guşlaryň tebigy duýduryş signalyny ýerine ýetirmek arkaly, olar bilen nädip aragatnaşyk saklamalydygyny eýýäm bilýärler.
Ýöne ýokardaky aýdylanlaryň ählisiniň ýerine ýetirilmegi hem haýwanlaryň eýeleriniň arzuw edýän derejesinde haýwanlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin emeli aňy döretmäge kömek edip bilmez diýip, alymlar düşündirýärler.
Olar: «Bir gün algoritm bize öý pişiginiň söýgi ýa-da lapykeçlik bildirýändigini aýdyp bilse-de, bizde onuň özüni nähili duýýandygyny soramaga mümkinçilik bolmaz» diýip, belleýärler.
Adam aragatnaşygyna iň ýakyn bolany üçin primatlaryň aragatnaşygyny özleşdirmek has ýeňil bolup biler. Emma emeli aň nusgalary henizem tebigatda primatlara uzak wagtlap gözegçilik etmegi talap edýän köp mukdarda maglumatlar boýunça tälim almaly bolarlar.
Alymlar geljekde emeli aňyň haýwanlara has gowy düşünmek üçin ulanylyp bilinjekdigini belleýärler.


düýn 12:37
4049

ChatGPT indi «görüp, eşidip we gürläp» bilýär

Amerikanyň OpenAI kompaniýasy döredilen ChatGPT emeli aň ulgamynda uly täzelenmäniň goýberilendigini habar berdi. Resmi blogda habar berlişine görä, kompaniýa ChatGPT-ä täze ses we grafiki mümkinçilikleri girizip...

17.09.2023 12:18
9275

Inženerler wiruslary ýok edýän «akylly» mata döretdiler

Raýs uniwersitetiniň alymlary wiruslary ýok etmäge ukyply täze mata döretdiler. Onuň daşky tarapy güýçli derejede gyzmaga ukyplydyr, içi bolsa salkynlygyna galýar. Dokma esasly kompozit material Joul ýyladylyşy...

04.09.2023 22:55
12538

«Pikiriň güýji» bilen dolandyrylýan dünýäde ilkinji skuter döredildi

Elektrik skuterlerini kärendesine bermek boýunça Whoosh hyzmatynyň topary Russiýanyň Neiry biotehniki barlaghanasy bilen bilelikde “pikiriň güýji” bilen skuteri dolandyrmak boýunça synag geçirdiler. Metbugat gullugynda...

30.08.2023 11:45
6573

Moskwada ýollamalary eltip bermek üçin robot-koloboklar synagdan geçirilýär

Moskwada çapar-kurýer hökmünde çykyş edip, ýollamalary, resminamalary ýa-da azyk önümlerini eltip bermegi başarýan robot-koloboklar synagdan geçirilip başlandy. «AI Kolobok» diýlip atlandyrylýan robot diametri...