Samsung Galaxy Ring «akylly» ýüzügini işläp başlady

  • 23.07.2023 15:40
  • 15341
Samsung Galaxy Ring «akylly» ýüzügini işläp başlady

The Elec. ýöriteleşdirilen portalynyň habaryna görä, Günorta Koreýanyň Samsung elektronika öndürijisi Galaxy Ring markaly “akylly” ýüzügiň üstünde işläp başlady. Barmaga dakylýan ýüzük görnüşinde ýasalan gajetde Ýaponiýanyň Meiko kompaniýasynyň böleklerini ulanmak meýilleşdirilýär.

"Akylly" ýüzükler eýeleriniň saglygy baradaky maglumatlary ýygnaýan we olary gajet bilen baglanan smartfonlara iberýän dürli datçiklerden ybarat enjamlardyr.
Üzükler, akylly sagatlar bilen deňeşdirilende, bedene has ýakyn ýerleşýändigi sebäpli, täze enjamlaryň has takyk ölçegleri üpjün edip biljekdigine ynanylýar. Eýýäm dürli datçikli we Bluetooth goldawly “akylly” ýüzükleri hödürleýän Finlýandiýanyň Oura kompaniýasy hem şeýle diýýär.
Fin öndürijisiniň bellemegine görä, markaly mini-gajetleriň agramy 4-6 gram aralygyndadyr we 80 minutlyk zarýad bilen bir hepdä çenli ulanyp bolýar. Örän duýgur temperatura datçikleri, saglyk ýagdaýy ýaramazlaşmanka, ýüzük eýelerine bu barada duýduryş berip bilýär.


09.12.2023 17:58
8952

Körler üçin gözüň we hasanyň ornuny tutjak akylly guşak döredildi

Gonkongda ýerleşýän hytaýly AI Guided startap kompaniýasy innowasion enjamy – GUIDi-i hödürledi. Ol körlere kömek etmek üçin niýetlenendir. Täze önüm körleriň ulanýan adaty hasasyny çalyşmak üçin döredildi. Ol...

09.12.2023 11:43
7409

Samsung 2024-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda Galaxy S24 -iň AI mümkinçilikleri barada gürrüň berer

Samsung CES 2024-iň resmi açylyşynyň öňüsyrasynda, 8-nji ýanwarda ABŞ-da boljak bir çärä çakylyk çap etdi. Bildiriş «Hemmeler üçin AI» diýlip atlandyrylýar we bu çärede durmuşa ornaşdyrylan, esasanam, smartfonlaryň...

02.12.2023 15:40
4591

Günorta Koreýada robotlar çagalara iňlis dilini öwredip başlar

Geljek ýyl Seulyň başlangyç we orta mekdeplerinde okuwçylara iňlis dilini özleşdirmäge kömek etmek üçin “repetitor robotlar” ulanylyp başlanar. Bu barada ferra.ru habar berýär. Bu täzelik döwlet mekdeplerinde iňlis...

21.11.2023 09:37
9790

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...