Gyrgyzystanda Asman atly innowasion şäheriň düýbi tutuldy

  • 02.07.2023 17:19
  • 32040
Gyrgyzystanda Asman atly innowasion şäheriň düýbi tutuldy

Gyrgyzystanda Issyk-Kul kölüniň kenaryndaky geljekki Asman şäheriniň gurluşygy üçin kapsula goýuldy. Bu barada ýurduň prezidentiniň saýtynda habar berilýär diýip, realty.rbc.ru belleýär.

Gyrgyzystanyň prezidenti Sadyr Žaparowyň aýdyşy ýaly, Asman innowasion şäheri Gündogar bilen Günbatary, Demirgazyk bilen Günortany birleşdirýän maliýe merkezine we Gyrgyzystanyň ykdysadyýeti üçin lokomotiwe öwrülmeli.

“Asman şäheriniň taslamasyna we onuň gurluşygynyň başlamagyna döwlet býujetinden bir teňňe hem sarp edilmedi. Bu şeýle uly taslamanyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmak isleýän daşarky maýadarlaryň bolmagy bilen baglanyşyklydyr” – diýip, Žaparow belledi.

Öň, Asman şäheriniň beýikden Gyrgyzystanyň milli aýdym-saz guraly komuz ýaly görünjekdigi habar berildi. Täze şäheriň meýdany 4 müň gektar bolup, onda 500 – 700 müň adam ýaşap biler. Taslamany durmuşa geçirmegiň takmynan möhleti ýedi ýyldan on ýyla çenlidir.
Konsepsiýa laýyklykda, ekologiýa taýdan arassa şäher Asman öňdebaryjy bilim ulgamynyň ornaşdyrylmagy, döwrebap işewürlik merkezleriniň we maliýe-karz edaralarynyň gurulmagy göz öňünde tutulýan ýurduň ykdysady we syýahatçylyk merkezi bolmaly. Şeýle-de, şäherde abadanlaşdyrylan ýerler we seýilgähler, döwrebap syýahatçylyk we sport infrastrukturasy bolar.


21.11.2023 09:37
9328

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...

16.11.2023 13:53
4240

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...

16.11.2023 08:05
8889

Ýürek ýetmezçiligini anyklamak üçin ykjam goşundy döredildi

Ogaýo ştatynyň uniwersitetiniň gözlegçileri ulanyjynyň sesiniň esasynda ýürek ýetmezçiligini anyklaýan HearO ykjam goşundysyny döretdiler. Bu barada Daily Mail neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Ýürek...

07.11.2023 17:42
4431

ChatGPT ulanyjylaryň isleglerine esaslanyp aýdym döretmegi öwrendi

ChatGPT boty Suno AI neýroulgamynyň üsti bilen, özboluşly aýdymlary döretmegi öwrendi. Bu barada çatyň sahypasynda 5-nji noýabrda habar berildi. Habarda: "Botda özboluşly aýdymlary döretmek üçin Suno nerw ulgamy peýda...