6544

Gyrgyzystan 12 ýyllyk mekdep bilimine geçýär

Gyrgyzystan 12 ýyllyk mekdep bilimine geçmäge taýýarlanýar. Bu barada ýurduň Prezidentiniň administrasiýasyna salgylanyp, Interfax.ru habar berýär. Geçiş tapgyrlaýyn amala aşyrylar. Şeýle-de, okuwçylaryň bilim...

16854

«Arkadag» FK Gyrgyzystanyň çempionyndan üstün çykdy

"Arkadag" futbol kluby BAE-de dowam edýän okuw türgenleşikleriniň barşynda ýoldaşlyk duşuşygynda Gyrgyzystanyň çempiony "Abdyş-Atadan" 2:1 hasabynda üstün çykdy. Täze möwsüme taýýarlygyň çäklerinde Türkmenistanyň...

2696

Central Asian Music Awards ilkinji gezek Bişkekde geçiriler

9-njy fewralda Bişkekde ilkinji gezek Central Asian Music Awards aýdym-saz baýraklarynyň gowşurylyş dabarasy bolar. Dabarada, dürli kategoriýalar boýunça ýeňijileri yglan etmek bilen bir hatarda, Bosson, DJ Feel...

25143

Türkmenistanyň ugradan ynsanperwer kömegi Bişkege bardy

Özünde 2 müň tonna suwuklandyrylan gazy jemleýän 58 wagondan ybarat demir ýol düzümi Bişkek şäherine getirildi. Bu ýük dostluk kömegi hökmünde Türkmenistandan Gyrgyzystana ugradylypdy. Gymmatly ýangyç çig malyny...

6723

Gar barsy Gyrgyzystanyň milli nyşany boldy

Gar barsy Gyrgyzystanyň milli nyşany boldy, degişli Permana Prezident Sadyr Žaparow gol çekdi. «Gadymy gyrgyz halkynyň medeniýetinde gar barsy beýikligi, asyllylygy, batyrlygy, gaýduwsyzlygy we çydamlylygy alamatlandyrýardy...