Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

  • 28.05.2024 23:33
  • 10380
Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşenaliýew bilen duşuşyp, derman we lukmançylyk enjamlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

AKIpress agentliginiň habar bermegine görä, taraplar antibiotikleri öndürmek boýunça türkmen-hindi zawodynda öndürilen ýokary hilli we elýeterli bahaly dermanlary gyrgyz bazaryna import etmegiň mümkinçiligine garadylar.
Şeýle hem Gyrgyzystanda derman palçygynyň önümçiligini ösdürmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ýolbaşçysy Türkmenistanyň lukmançylyk tejribesinde derman palçygyny ulanmak boýunça baý tejribesini paýlaşdy we bu ugurda hyzmatdaşlygy ýola goýmagy teklip etdi.
Mundan başga-da, dermanlaryň we lukmançylyk enjamlarynyň türkmen öndürijilerinden Gyrgyzystana iberilmek mümkinçiligi ara alnyp maslahatlaşyldy. Mämmedow dermanlary we lukmançylyk enjamlaryny öndürmek we eltip bermek bilen meşgullanýan türkmen guramalarynyň işleri barada gürrüň berdi we gyrgyz kärdeşleri bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny aýtdy.
Beýşenaliýew Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gyzyklanma bildirdi we iki ýurduň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek üçin tejribe alyşmagyň möhümdigini aýtdy.


düýn 15:22
5048

6-njy iýulda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlar kabul ediler

6-njy iýulda Aşgabatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Jemgyýetçilik kabul...

düýn 12:25
2481

Türkmenistan GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň 102-nji mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady Geňeşiniň Ykdysady meseleler boýunça komissiýasynyň ýanyndaky doly doly ygtyýarly wekili, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly...

düýn 12:20
3906

Türkmenistanyň ilçisi Wýetnamyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

21-nji iýunda Hanoý şäherinde Türkmenistanyň Wýetnam Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Pekin ş.) P.Durdyýew Wýetnamyň Prezidenti To Lama ynanç hatyny gowşurdy....

düýn 10:27
8752

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde guruljak Çeperçilik haly kärhanasynyň taslamasyna belliklerini aýtdy

22-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň nobatdaky tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän...