2023-nji ýylda Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň haryt dolanyşygy 63,5 mln dollardan geçdi

  • 24.05.2024 18:58
  • 3538
2023-nji ýylda Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň haryt dolanyşygy 63,5 mln dollardan geçdi

2023-nji ýylda Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň arasyndaky haryt dolanyşygy 63 million 546 müň dollara deň boldy. Bu barada Gyrgyz Respublikasynyň Premýer-ministri Akylbek Japarow Aşgabatda Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygynda belledi.

«2023-nji ýylda ýurtlarymyzyň arasyndaky haryt dolanyşygy 63 million 546 müň dollara deň boldy. Şol bir wagtda özara gatnaşyklarymyzda herekete girizilmedik söwda-ykdysady we maýa goýum mümkinçiliklerimiz bar. Möçberleri mundan beýläk hem artdyrmagy we özara harytlaryň sanawyny giňeltmegi, şeýle hem üçünji tarap ýurtlaryň bazarlaryna bilelikde çykyşy gözkemegi zerur hasaplaýaryn" diýip, Akylbek Japarow belledi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow özara hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmägr gyzyklanma bildirdi.
Duşuşygyň ahyrynda Gyrgyz Respublikasynyň Hökümetiniň Başlygy Türkmenistanyň Prezidentini we Halk Maslahatynyň Başlygyny öz ýurduna gelip görmäge çagyrdy.
Belläp geçsek, Gyrgyz Respublikasynyň Premýer-ministri Akylbek Žaparow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi.


düýn 18:54
16228

HHR-iň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Ogulgerek Berdimuhamedowa sowgady üçin hoşallyk bildirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowanyň adyna hat ugratdy. Pen Liýuan hatynda Ogulgerek Berdimuhamedowanyň...

düýn 17:49
9066

Eýranyň raýatlary üçin Aşgabatda we Maryda saýlaw uçastoklary hereket eder

Türkmenistanda ýaşaýan Eýranyň raýatlary 28-nji iýunda geçiriljek nobatdan daşary prezident saýlawlarynda ses berip bilerler. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynda aýdylýar...

düýn 11:50
10228

Serdar Berdimuhamedow Karl III-ni resmi ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä resmi ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...

düýn 11:46
5037

Serdar Berdimuhamedow Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Siril Ramafosa Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany mümkinçilikden...