Google Windows-da smartfon bilen kompýuterleriň arasynda faýl alşyp-berişmek üçin funksiýany işe girizdi

  • 22.07.2023 19:35
  • 10304
Google Windows-da smartfon bilen kompýuterleriň arasynda faýl alşyp-berişmek üçin funksiýany işe girizdi

Google Android smartfonlary we Windows PK-laryň arasynda fotolary, wideolary we beýleki mazmuny paýlaşmagy aňsatlaşdyrýan täze funksiýanyň köpçülikleýin işe girizilendigini resmi taýdan yglan etdi.

Nearby Share (Töwerek bilen paýlaşmak) funksiýasy köp ýyl bäri gönüden-göni Android-e guruldy, ýöne ýaňy-ýakyna çenli ony diňe smartfonlaryň arasynda ulanylyp bolýardy. Aslynda, Nearby Share ulanyjylara ýerli simsiz birikme arkaly faýllaryň arasynda faýl geçirmäge mümkinçilik berýär, internet birikmesiniň zerurlygyny aradan aýyrýar we adaty Bluetooth geçirişlerinden has çalt tizlik berýär.
Android bilen Windows-yň arasynda Nearby Share 2023-nji ýylyň mart aýyndan bäri ABŞ ýaly birnäçe ýurtda beta görnüşinde bolup, häzirki wagtda ol doly işe girizildi. Google-yň berýän maglumatlaryna görä, goşundynyň beta görnüşi eýýäm 1,7 million gezekden gowrak ýüklenip alyndy. Windows üçin Nearby Share goşundysy hem geçirilýän suratlary deslap görmek we faýly geçirmek üçin takmyny wagtyň görkezilişi ýaly birnäçe täzelenmeleri aldy.
Mundan başga-da, Google käbir OC Windows öňünden gurlan kompýuter öndürijileri bilen şertnama baglaşdy - indi olar öňünden gurlan Nearby Share programmasy bilen geler. Ulanyjylar resmi web sahypasyndan Windows üçin Nearby Share-i hem gurup bilerler.


16.10.2023 12:24
3032

Google Chrome-da şekilleri utgaşdyrmak üçin emeli aň peýda bolar

Google Labs synagçylary ýakynda Chrome brauzerinde Search Generative Experience (SGE) atly täze aýratynlyga girdiler. Onuň kömegi bilen ulanyjylar indi emeli aň tarapyndan döredilen şekilleri generirläp bilerler...

24.07.2023 11:28
6126

Google täzelikleri ýazmak üçin Genesis neýroulgamyny synagdan geçirýär

Amerikanyň Google korporasiýasy, belli bir mowzuk boýunça maglumat ýygnap we täzelik kontentini döredip bilýän Genesis atly neýroulgamy synagdan geçirýär. Kompaniýa The New York Times, The Washington Post we The...

22.04.2023 10:41
4560

Google ulanyjylarynyň toparyna görä, mahabat döretmekde emeli aňdan peýdalanar

Google sarp edijileriň belli bir toparlaryna niýetlenen mahabat kampaniýalaryny döretmekde emeli aňy ulanmak kararyna geldi. Bu barada penşenbe güni Financial Times habar berdi diýip, TASS ýazýar. Kompaniýa tarapyndan...

08.04.2023 16:49
6368

Google gözleg ulgamyna emeli aňly çat-boty goşar

Google korporasiýasy öz gözleg ulgamyna emeli aň bilen söhbe­tdeşligi goşmagy meý­illeşdirýär. TASS-yň habaryna görä, bu barada kompaniýanyň başlygy Sundar Piçain­iň The Wall Street Journal gazetine beren interwýusynda...