Google Windows-da smartfon bilen kompýuterleriň arasynda faýl alşyp-berişmek üçin funksiýany işe girizdi

  • 22.07.2023 19:35
  • 10402
Google Windows-da smartfon bilen kompýuterleriň arasynda faýl alşyp-berişmek üçin funksiýany işe girizdi

Google Android smartfonlary we Windows PK-laryň arasynda fotolary, wideolary we beýleki mazmuny paýlaşmagy aňsatlaşdyrýan täze funksiýanyň köpçülikleýin işe girizilendigini resmi taýdan yglan etdi.

Nearby Share (Töwerek bilen paýlaşmak) funksiýasy köp ýyl bäri gönüden-göni Android-e guruldy, ýöne ýaňy-ýakyna çenli ony diňe smartfonlaryň arasynda ulanylyp bolýardy. Aslynda, Nearby Share ulanyjylara ýerli simsiz birikme arkaly faýllaryň arasynda faýl geçirmäge mümkinçilik berýär, internet birikmesiniň zerurlygyny aradan aýyrýar we adaty Bluetooth geçirişlerinden has çalt tizlik berýär.
Android bilen Windows-yň arasynda Nearby Share 2023-nji ýylyň mart aýyndan bäri ABŞ ýaly birnäçe ýurtda beta görnüşinde bolup, häzirki wagtda ol doly işe girizildi. Google-yň berýän maglumatlaryna görä, goşundynyň beta görnüşi eýýäm 1,7 million gezekden gowrak ýüklenip alyndy. Windows üçin Nearby Share goşundysy hem geçirilýän suratlary deslap görmek we faýly geçirmek üçin takmyny wagtyň görkezilişi ýaly birnäçe täzelenmeleri aldy.
Mundan başga-da, Google käbir OC Windows öňünden gurlan kompýuter öndürijileri bilen şertnama baglaşdy - indi olar öňünden gurlan Nearby Share programmasy bilen geler. Ulanyjylar resmi web sahypasyndan Windows üçin Nearby Share-i hem gurup bilerler.


29.01.2024 21:43
5033

Google täze nesil emeli aňly wideo generatoryny döretdi

«Google» amerikan korporasiýasynyň «Google Research» bölüminiň emeli aň ulgamy boýunça hünärmenleri «Lumiere» atly tekste esaslanýan wideokontent generatoryny döretdiler. Topar öz işleri baradaky hasabaty «arXive»...

22.01.2024 12:24
1864

Insaýder: Google-yň çat-boty şekilleri döretmegi öwrendi

Google-yň Bard çat-botunda şekil döretmek üçin täze aýratynlyk peýda bolar. Abraýly insaýderleriň biri emeli aňly çat-botuň täze mümkinçiliklerini habar berip, entek žurnalda çykarylmadyk üýtgeşmäni paýlaşdy diýip...

12.01.2024 15:16
4146

Google bilen Samsung faýly çalt paýlaşmak üçin Apple-iň AirDrop -ynyň analogyny dörederler

Google we Samsung Android üçin faýly çalt paýlaşmagyň täze ulgamyny döretmek üçin tagallalaryny birleşdirdiler. Kompaniýalar täze önümi Las-Wegasdaky CES sergisinde hödürledi diýip, Ferra GSMArena salgylanyp habar...

11.12.2023 13:59
2549

Google Chrome brauzerine emeli aň ulgamyny girizer

«Google» kompaniýasy «Chrome» brauzerine «Compose» funksiýasyny girizmegi meýilleşdirýär, bu ulgam emeli aň arkaly ulanyjynyň islegi boýunça tekst döredýär. 9to5mac portalynyň habar bermegine görä, «Chromium Gerrit»...