Moskwada ýollamalary eltip bermek üçin robot-koloboklar synagdan geçirilýär

  • 30.08.2023 11:45
  • 6545
Moskwada ýollamalary eltip bermek üçin robot-koloboklar synagdan geçirilýär

Moskwada çapar-kurýer hökmünde çykyş edip, ýollamalary, resminamalary ýa-da azyk önümlerini eltip bermegi başarýan robot-koloboklar synagdan geçirilip başlandy.

«AI Kolobok» diýlip atlandyrylýan robot diametri, takmynan, 40 santimetr bolan özi hereket edýän şardyr. Ol kompýuter görüşine we adamlar bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän ses ulgamyna eýedir. Enjam 360 gradus aýlanmak arkaly hereket edýär.
Moskwanyň häkiminiň web sahypasynda habar berlişi ýaly, innowasiýalaryň deslapky synag maksatnamasyna girizilen rus kompaniýasy adaty bolmadyk «çapary» işläp düzdi. Maksatnamanyň iň gowy gatnaşyjylaryna 114 million rubl bölünip berler.
Enjamyň synaglary eýýäm WDNH-da geçirilýär, ýöne şu wagta çenli geçip barýanlar oňa howsalaly çemeleşýärler, käbirleri bolsa ony adaty topdur öýdýärler.


21.09.2023 01:26
16845

Neuralink beýnä çip oturtmak boýunça kliniki synaglar üçin meýletinçileri toplap başlady

Ilon Maskyň Neuralink neýrotehnologiýa kompaniýasy protezlere gözegçilik etmekde ulanylyp bilinjek, beýnä oturtmak boýunça kliniki synaglar üçin meýletinçileri toplap başlady. "Adamlarda ilkinji kliniki synagy geçirmek üçin meýletinçileri...

17.09.2023 12:18
9236

Inženerler wiruslary ýok edýän «akylly» mata döretdiler

Raýs uniwersitetiniň alymlary wiruslary ýok etmäge ukyply täze mata döretdiler. Onuň daşky tarapy güýçli derejede gyzmaga ukyplydyr, içi bolsa salkynlygyna galýar. Dokma esasly kompozit material Joul ýyladylyşy...

06.09.2023 12:43
9419

iPhone-da 3D suratlary we wideolary düşürmek mümkin bolar

Meşhur iPhone Ultra soňra Apple Vision Pro gulaklygynda 3D görnüşinde görmek üçin giňişlikdäki suratlary we wideolary düşürip biler. Bu barada MacRumors portaly Hytaýyň Instant Digital-yna salgylanmak bilen habar...

04.09.2023 22:55
12519

«Pikiriň güýji» bilen dolandyrylýan dünýäde ilkinji skuter döredildi

Elektrik skuterlerini kärendesine bermek boýunça Whoosh hyzmatynyň topary Russiýanyň Neiry biotehniki barlaghanasy bilen bilelikde “pikiriň güýji” bilen skuteri dolandyrmak boýunça synag geçirdiler. Metbugat gullugynda...