Moskwada ýollamalary eltip bermek üçin robot-koloboklar synagdan geçirilýär

  • 30.08.2023 11:45
  • 6954
Moskwada ýollamalary eltip bermek üçin robot-koloboklar synagdan geçirilýär

Moskwada çapar-kurýer hökmünde çykyş edip, ýollamalary, resminamalary ýa-da azyk önümlerini eltip bermegi başarýan robot-koloboklar synagdan geçirilip başlandy.

«AI Kolobok» diýlip atlandyrylýan robot diametri, takmynan, 40 santimetr bolan özi hereket edýän şardyr. Ol kompýuter görüşine we adamlar bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän ses ulgamyna eýedir. Enjam 360 gradus aýlanmak arkaly hereket edýär.
Moskwanyň häkiminiň web sahypasynda habar berlişi ýaly, innowasiýalaryň deslapky synag maksatnamasyna girizilen rus kompaniýasy adaty bolmadyk «çapary» işläp düzdi. Maksatnamanyň iň gowy gatnaşyjylaryna 114 million rubl bölünip berler.
Enjamyň synaglary eýýäm WDNH-da geçirilýär, ýöne şu wagta çenli geçip barýanlar oňa howsalaly çemeleşýärler, käbirleri bolsa ony adaty topdur öýdýärler.


16.06.2024 08:41
3976

Smartfonlar rentgen ýaly obýektleriň içinde näme bardygyny görüp biler

Dallasdaky Tehas uniwersitetiniň (UTD) we Seulyň milli uniwersitetiniň (SNU) barlagçylary teragers tolkunlary arkaly diwarlaryň aňyrsyny görüp bilýän kiçijik çip döretdiler. Ol kiçijik bolansoň, smartfona-da ýerleşýär...

14.06.2024 15:17
10631

“Aý ýörişi” ejeňize jaň edýär: Samsung smartfony dolandyrmak üçin krossowka hödürledi

Samsung kompaniýasy aýak hereketleriniň kömegi bilen smartfony dolandyrmaga mümkinçilik berýän Shortcut Sneaker atly özboluşly krossowkalary hödürledi. Bu barada IXBT habar berýär. Krossowkalar döredijilik agenti...

14.06.2024 10:48
7368

Islendik äýnege oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalary döredildi

Awstraliýaly alymlar adaty äýneklere oturdyp boljak örän ýeňil gijeki görüş linzalaryny işläp taýýarladylar. Bu oýlap tapyş uly we gymmat garnituralary ýa-da linzalara dakylýan predmetleri ulanmak zerurlygyny aradan...

11.06.2024 15:54
3877

Aşgabat “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forumyny we sergisini kabul eder

Şu ýylyň 4 — 6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň we «Oguzabat» hojalyk jemgyýetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary...