Alymlar botlaryň CAPTCHA goragyndan adamlara garanyňda tiz hem takyk geçýändigini anykladylar

  • 14.08.2023 10:24
  • 7806
Alymlar botlaryň CAPTCHA goragyndan adamlara garanyňda tiz hem takyk geçýändigini anykladylar

Botlar CAPTCHA-nyň bot hüjümlerinden goragdan, adamlara garanyňda, has çalt we takyk baş alyp çykýar. Irwaýn şäherindäki Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlary öz gözleglerinde şeýle netijä gelendiklerini aýtdylar.

Gözlegçiler dünýäde iň meşhur 200 web sahypasyny saýladylar. Olaryň 120-siniň CAPTCHA görnüşindäki botlardan ybarat goragy ulanandygy ýüze çykdy. Soňra 1400 meýletinçi dürli görnüşdäki 10 sany CAPTCHA synagyny çözdi: ýoýlan teksti tanadylar, şekilde “pazl” goýdular, birnäçe suratlary saýlap aldylar we ş.m. Synag wagtynda alymlar CAPTCHA-ny çözmegiň wagtyny we üstünlikli synanyşyklaryň göterimini ölçediler.
Gözlegiň awtorlary alnan maglumatlary awtomatiki botlary synagdan geçiren kärdeşleriniň ölçegleri bilen birleşdirdi. Görnüşi ýaly, ýoýlan teksti 50–84% takyklygy bilen tanamak üçin adama 9-15 sekunt gerek eken. Emeli aňly botlar bolsa şol bir meseläni 99,8% takyklygy bilen bir sekundyň içinde tamamlaýar.
Alymlar şeýle ýönekeý meseleleriň hakyky ulanyjyny botdan tapawutlandyrmaga indi kömek etmeýär diýen netijä geldiler.


24.11.2023 15:56
10099

Emeli aň rak keseline garşy peýdaly derman serişdelerini kesgitledi

Emeli aň dürli kesellere, şol sanda rak keseline garşy göreşde immuniteti güýçlendirýän täze täsirli immunomodulýatorlary kesgitlemäge kömek etdi. Çikago uniwersitetiniň Pritzker molekulýar inženerçilik mekdebiniň...

16.11.2023 13:53
4239

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...

16.11.2023 08:05
8889

Ýürek ýetmezçiligini anyklamak üçin ykjam goşundy döredildi

Ogaýo ştatynyň uniwersitetiniň gözlegçileri ulanyjynyň sesiniň esasynda ýürek ýetmezçiligini anyklaýan HearO ykjam goşundysyny döretdiler. Bu barada Daily Mail neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Ýürek...

10.11.2023 21:26
3073

Ses we yşarat arkaly aýdymyň owazyny üýtgetmäge mümkinçilik berýän emeli aň döredildi

Russiýanyň we Germaniýanyň alymlary nusgawy saz eserlerine “dirižýorlyk etmäge” – yşaratlar, mimikasy we ses arkaly olaryň owazyny üýtgetmäge mümkinçilik berýän neýro ulgam döretdiler. Ulgamda peýdalanylan model...