Neuralink kompaniýasy kelledäki datçik arkaly dolandyrylýan robot elleri we aýaklary döredip biler

  • 22.07.2023 19:29
  • 12278
Neuralink kompaniýasy kelledäki datçik arkaly dolandyrylýan robot elleri we aýaklary döredip biler

Ilon Maskyň eýeçiligindäki Neuralink kompaniýasy adam beýnisine ýerleşdirilen datçik arkaly dolandyrylýan protez agzalary işläp taýýarlamagy meýilleşdirýär. Bu barada anna güni Business Insider portaly habar berdi.

Neuralink-iň neýrotehniki ösüşlerini we Teslanyň Optimus adampisint robotyny döretmekdäki tejribesini birleşdirsek, "onda edil biologikä birmeňzeş we geljekde hasam gowy "robot el ýa-da aýak döretmek üçin mümkinçilik açylar" – diýip, portal Maskyň sözlerini getirýär. "Biz hakykatdanam ajaýyp mümkinçilikleri bolan kiberbedeni döredip biljekdigimize ynanýarys" – diýip, telekeçi belleýär.
Neuralink startapy Mask tarapyndan 2016-njy ýylyň iýul aýynda döredilip, geljekde adam beýnisine ýerleşdirilip bilinjek çipleri işläp düzmek bilen meşgullanýar. Telekeçi şeýle nerw interfeýsleriniň adama emeli aňa garşy durmaga ukyply kiborg bolmagyna mümkinçilik döretjekdigine, şeýle hem adamlara pikir güýjüni ulanyp kompýuteri nädip dolandyrmalydygyny öwrenmäge kömek etjekdigine ynanýar. 2023-nji ýylyň 25-nji maýynda kompaniýa ABŞ-nyň Saglygy goraýyş ministrliginiň Azyk we derman serişdelerine gözegçilik müdirliginden (FDA) adamlarda kliniki synaglary geçirmäge rugsat alandygyny habar berdi.


21.11.2023 09:37
9328

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...

16.11.2023 13:53
4239

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...

16.11.2023 08:05
8889

Ýürek ýetmezçiligini anyklamak üçin ykjam goşundy döredildi

Ogaýo ştatynyň uniwersitetiniň gözlegçileri ulanyjynyň sesiniň esasynda ýürek ýetmezçiligini anyklaýan HearO ykjam goşundysyny döretdiler. Bu barada Daily Mail neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Ýürek...

11.11.2023 15:42
17932

Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy 2024-nji ýylda 11 hassa beýni implantyny oturdar

2016-njy ýylda Ilon Mask we alymlar topary tarapyndan esaslandyrylan Neuralink kompaniýasy diňe bir mümkinçiligi çäkli adamlaryň daş-töweregindäkiler bilen aragatnaşyk etmek ukybyny bölekleýin dikeltmän, eýsem...