Mask emeli aň işläp taýýarlamak üçin xAI kompaniýasyny döretdi

  • 13.07.2023 16:57
  • 6996
Mask emeli aň işläp taýýarlamak üçin xAI kompaniýasyny döretdi
Ilon Mask emeli aň bilen baglanyşykly meseleleri çözjek bir kompaniýanyň döredilendigini habar berdi.
Ol: "Hakykata düşünmek üçin xAI-iň döredilendigini yglan edýärin" -diýdi.
Şol bir wagtyň özünde x.ai web sahypasy açyldy. Kompaniýada Google-yň, Microsoft-yň we tehnologiýa pudagynyň beýleki kompaniýalarynyň öňki işgärleriniň işlejekdigini takyklaýar. Şeýle hem, Mask özüniň we toparyň 14-nji iýulda “Twitter Spaces” ýaýlymynda täze kompaniýa baradaky sowallara jogap berjekdigini habar berdi.
Mart aýynda Mask Newada ştatynda xAI kompaniýasyny hasaba aldyrdy, ýöne şondan bäri onuň işe başlandygy-başlamandygy barada täze maglumat ýok. Mask emeli aň bir wagtyň özünde hem geljegi uly, hem howply tehnologiýa diýip tekrarlady.

şu gün 17:58
2757

Körler üçin gözüň we hasanyň ornuny tutjak akylly guşak döredildi

Gonkongda ýerleşýän hytaýly AI Guided startap kompaniýasy innowasion enjamy – GUIDi-i hödürledi. Ol körlere kömek etmek üçin niýetlenendir. Täze önüm körleriň ulanýan adaty hasasyny çalyşmak üçin döredildi. Ol...

şu gün 11:47
3171

Ýandeksiň neýroulgamy programma kodundaky ýalňyşlyklary tapmagy öwrendi

Ýandeks topary öz eýeçiligindäki neýroulgamynyň täze başarnygyny yglan etdi. YandexGPT indi koddaky ýalňyşlyklary ýüze çykarýar we olary düzetmäge kömek edýär. Bu funksiýa “Ýandeks Praktikum”-yň we “Informatika...

şu gün 11:43
4677

Samsung 2024-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda Galaxy S24 -iň AI mümkinçilikleri barada gürrüň berer

Samsung CES 2024-iň resmi açylyşynyň öňüsyrasynda, 8-nji ýanwarda ABŞ-da boljak bir çärä çakylyk çap etdi. Bildiriş «Hemmeler üçin AI» diýlip atlandyrylýar we bu çärede durmuşa ornaşdyrylan, esasanam, smartfonlaryň...

düýn 12:25
2672

Google emeli aňa esaslanýan Gemini çat-botuny hödürledi

Google kompaniýasy emeli aňyň esasyndaky ChatGPT-niň esasy bäsdeşi bolup biljek Gemini çat-botuny hödürledi. Bu barada TASS habar berýär. “Gemini – bu Google toparynyň, şol sanda Google Research-den kärdeşlerimiziň...