YouTube wideolaryň gysgaça beýanyny gürrüň bermek üçin emeli aňdan peýdalanyp başlady

  • 04.08.2023 12:15
  • 3957
YouTube wideolaryň gysgaça beýanyny gürrüň bermek üçin emeli aňdan peýdalanyp başlady

Google kompaniýasy YouTube wideo hostinginde täze synag geçirmäge başlady. Käbir wideolarda emeli aň ulgamy ulanylyp, awtomatiki döredilen ýörite gysgaça mazmunlar peýda boldy.

Täze synag funksiýasynyň beýanynda aýdylyşy ýaly, gysgaça mazmunlar gözlegiň we prosmotryň sahypalarynda peýda bolup biler. Şol bir wagtyň özünde, awtomatiki usulda döredilen "gysgaça mazmun" wideonyň awtory tarapyndan döredilen beýanyň ornuny tutmaýar-da, onuň üstüni ýetirýär.
Niýetlenilişi boýunça, agzalan gysby beýan wideonyň mazmuny barada gysgaça syn bermek üçin niýetlenendir we ulanyjylara tomaşa etmek ýa-da etmezlik kararyna gelmäge ýardam bermelidir.
Synag wideolaryň çäkli mukdarynda we ulanyjylaryň belli bir toparynyň arasynda diňe iňlis dilinde geçirilýär.


24.11.2023 15:56
10099

Emeli aň rak keseline garşy peýdaly derman serişdelerini kesgitledi

Emeli aň dürli kesellere, şol sanda rak keseline garşy göreşde immuniteti güýçlendirýän täze täsirli immunomodulýatorlary kesgitlemäge kömek etdi. Çikago uniwersitetiniň Pritzker molekulýar inženerçilik mekdebiniň...

16.11.2023 13:53
4239

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...

10.11.2023 21:26
3073

Ses we yşarat arkaly aýdymyň owazyny üýtgetmäge mümkinçilik berýän emeli aň döredildi

Russiýanyň we Germaniýanyň alymlary nusgawy saz eserlerine “dirižýorlyk etmäge” – yşaratlar, mimikasy we ses arkaly olaryň owazyny üýtgetmäge mümkinçilik berýän neýro ulgam döretdiler. Ulgamda peýdalanylan model...

10.11.2023 17:45
2561

Samsung Gauss atly öz emeli aňyny hödürledi

Samsung Electronics kompaniýasy häzirki wagtda «Samsung AI Forum 2023» forumyny geçirýär we bu ýerde ol gyzykly bildiriş berdi. Forumda Samsung Research gözleg merkezi tarapyndan işlenip düzülen emeli aňyň dörediji modeli...