Samsung hiç hili çarçuwasyz smartfonyny görkezdi

  • 22.08.2023 00:12
  • 21768
Samsung hiç hili çarçuwasyz smartfonyny görkezdi

«Samsung Display» kompaniýasy smartfonyň ähli panelini öz içine alýan «All Around Full Screen» atly tutuşlygyna çarçuwasyz ekran konseptini tanyşdyrdy. Surat Hytaýyň «Weibo» sosial ulgamynda ýerleşdirildi diýip, gazeta.ru habar berýär.

«Samsung» tanyşdyrylyş dabarasynda şeýle ekranly smartfon konseptini görkezdi. Suratda enjamyň mikrofon we dinamik üçin açyk ýerleriniň bardygy, ýöne zarýad beriş portunyň ýokdugy görünýär. Bu «Samsung-yň» geljekki smartfonlarynda simsiz zarýad berijini ýa-da energiýa bilen üpjün etmegiň başga alternatiw usullaryny ulanmagy meýilleşdirýändigini aňladyp biler.
Mundan başga-da, gyralara tarap egrelip gidýän ekran hiç hili çarçuwa ýa-da bölüm bolmazdan, smartfonyň öň tarapyny doly örtýär. Şeýle hem gapdal ýüzleriň işlejekdigi bellenilýär – fiziki düwmeleriň ýerine ses we ýagtylygy sazlamak üçin ekran ulanylar.

Şeýle smartfonyň haçan peýda boljakdygy habar berilmeýär.


25.07.2023 13:35
13955

Samsung kompaniýasy 130 million wonlyk täze telewizor çykardy

«Samsung» Koreýada «MicroLED» matrisaly 89 dýuýmlyk telewizorynyň satuwa çykaryljakdygyny yglan etdi diýip, «gazeta.ru» «ITHome» portalyna salgylanyp habar berýär. «MNA89MS1BACXKR» telewizory innowasion «MicroLED»...

23.07.2023 15:40
15223

Samsung Galaxy Ring «akylly» ýüzügini işläp başlady

The Elec. ýöriteleşdirilen portalynyň habaryna görä, Günorta Koreýanyň Samsung elektronika öndürijisi Galaxy Ring markaly “akylly” ýüzügiň üstünde işläp başlady. Barmaga dakylýan ýüzük görnüşinde ýasalan gajetde Ýaponiýanyň...

21.07.2023 18:29
18837

Samsung akylly sagady iýmitiň, suwuň we başgalaryň temperaturasyny ölçemäge mümkinçilik berer

Samsung akylly sagatlary diňe bir endamyň däl, eýsem dürli obýektleriň temperaturasyny ölçemegi öwrenjege meňzeýär. Kompaniýa bu günki gün sagatlary üçin birnäçe täze programma, şol sanda Thermo Check programma...

08.07.2023 11:21
6402

Samsung Galaxy Z Fold5, Flip5, Tab S9 we Watch 6-y tanyşdyrjak senesi aýtdy

Samsung Electronics kompaniýasy 7-nji iýulda öz uly Galaxy Unpacked çäresiniň geçjek senesini resmi taýdan yglan etdi. Tanyşdyryş 2023-nji ýylyň 26-njy iýulynda Aşgabat wagty bilen 16:00-da bolar. Bildirişiň yzysüre Samsung...