Fransiýada elektrikli awtoulaglara zarýad berýän ýollar gurlar

  • 19.07.2023 16:15
  • 21021
Fransiýada elektrikli awtoulaglara zarýad berýän ýollar gurlar

Ysraýylyň simsiz zarýad bermek boýunça synaglary bilen tanalýan Electreon startapy Fransiýada zarýad berýän ýollary gurmak boýunça bäsleşikde ýeňiji boldy. Şeýle-de bolsa, Jerusalem Post-uň ýazmagyna görä, birinji tapgyrda simsiz zarýad beriş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan ýol böleginiň uzynlygy bary-ýogy 2 kilometre barabar bolar. Fransiýadan başga-da, Norwegiýada-da şeýle ýollar peýda bolar.

Electreon ýokary tehnologiýaly ýoluň birinji bölegini simsiz stansiýa bilen bilelikde Parižiň golaýynda gurar. Ýoluň 2 kilometri, esasan, täjirçilik ulaglaryna zarýad bermek üçin niýetlenendir.
Şuny amal etmek bilen, fransuz häkimiýetleri şeýle tehnologiýanyň doly ornaşdyrylmagy ýük awtoulaglaryndan çykýan zyýanly zyňyndylaryň mukdaryny 86% azaldyp biler diýen netijä geldiler. Şeýle-de bolsa, tehnologiýanyň gymmatdygyny göz öňünde tutup, onuň ösüşi ortaça depginde dowam eder. 2030-njy ýyla çenli Fransiýa şeýle ýollaryň 5000 kilometrini gurdurmagy göz öňünde tutýar we 2035-nji ýyla çenli olaryň uzynlygy 9000 kilometre çenli artar.
Norwegiýada tehnologiýany jemgyýetçilik ulaglaryna gönükdirmegi meýilleşdirýärler - ilkinji nobatda, elektrik awtobuslary, ýoluň simsiz zarýadyna daýanyp, has ykjam batareýalar bilen üpjün edip bolar. Doly görnüşde gurlan ýol Tronheým şäheriniň çäginde 2029-njy ýyla çenli peýda bolmaly.


09.12.2023 17:58
8952

Körler üçin gözüň we hasanyň ornuny tutjak akylly guşak döredildi

Gonkongda ýerleşýän hytaýly AI Guided startap kompaniýasy innowasion enjamy – GUIDi-i hödürledi. Ol körlere kömek etmek üçin niýetlenendir. Täze önüm körleriň ulanýan adaty hasasyny çalyşmak üçin döredildi. Ol...

02.12.2023 15:40
4591

Günorta Koreýada robotlar çagalara iňlis dilini öwredip başlar

Geljek ýyl Seulyň başlangyç we orta mekdeplerinde okuwçylara iňlis dilini özleşdirmäge kömek etmek üçin “repetitor robotlar” ulanylyp başlanar. Bu barada ferra.ru habar berýär. Bu täzelik döwlet mekdeplerinde iňlis...

21.11.2023 09:37
9790

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...

16.11.2023 13:53
4547

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...