Rus alymlary «akylly» lybaslar üçin mata döretdiler

  • 26.07.2023 21:46
  • 12574
Rus alymlary «akylly» lybaslar üçin mata döretdiler

Tomsk politehniki uniwersitetiniň alymlary neýlon matanyň we grafeniň dikeldilen oksidiniň esasynda «akylly» lybaslar üçin täze materialy döretdiler diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Gibrid mata ýuwlanda hem özüniň aýratynlygyny saklaýar we elektrik geçiji häsiýete eýedir. Bu bolsa ony sensorly dokma platformalarda peýdalanmaga mümkinçilik berýär.
Tomsk politehniki uniwersitetiniň alymlarynyň bellemeklerine görä, dokma elektronika önümleri uly ähmiýete eýedir, çünki olar deri bilen ýakyn galtaşykda bolýarlar, bu bolsa ýürek urgusyny, gan basyşyny we bedeniň beýleki görkezijilerini gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýän ýeňil hem-de ykjam datçikleri ýerleşdirmäge şert döredýär.
Geçirilen barlaglarda bu matany kümşüň nanobölejikleriniň kömegi arkaly antibakterial häsiýetli etmegiň mümkindigi hem ýüze çykaryldy.


düýn 17:58
4948

Körler üçin gözüň we hasanyň ornuny tutjak akylly guşak döredildi

Gonkongda ýerleşýän hytaýly AI Guided startap kompaniýasy innowasion enjamy – GUIDi-i hödürledi. Ol körlere kömek etmek üçin niýetlenendir. Täze önüm körleriň ulanýan adaty hasasyny çalyşmak üçin döredildi. Ol...

02.12.2023 15:40
4554

Günorta Koreýada robotlar çagalara iňlis dilini öwredip başlar

Geljek ýyl Seulyň başlangyç we orta mekdeplerinde okuwçylara iňlis dilini özleşdirmäge kömek etmek üçin “repetitor robotlar” ulanylyp başlanar. Bu barada ferra.ru habar berýär. Bu täzelik döwlet mekdeplerinde iňlis...

21.11.2023 09:37
9745

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...

16.11.2023 13:53
4522

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...