Barmaga dakylýan kompýuter syçanjygy döredildi

  • 13.08.2023 23:43
  • 12864
Barmaga dakylýan kompýuter syçanjygy döredildi

Germaniýaly işläp düzüjiler kompýuter syçanjygy ýaly işleýän, ýöne eliň aýasy bilen göni galtaşyk zerurlygy bolmadyk barmaklara dakylýan «Clip Mouse» enjamyny tanyşdyrdylar.

«Clip Mouse» süýem we orta barmaklara berkidilýär, ol gapdalyndan seredilende U harpynyň şekilindäki gysdyrgyjy ýatladýar. Onda ýerleşdirilen akselerometriň kömegi bilen ulanyja adaty syçanjykda edilýän hereketleri gaýtalamak ýeterlikdir. Netijede, syçanjyk hereketleri kesgitleýär we buýruklary Bluetooth arkaly kompýutere geçirýär.
Syçanjygyň aşaky bölegi herekete duýgurdyr, bu bolsa oňa çep ýa-da sag düwmeleriň basylýandygyny imitirlemäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem «Clip Mouse» sahypany geçirmek buýrugyna hem düşünýär. Syçanjygyň ortasyndaky tigiriň ýerine, bu hereketleri barmagyňyz bilen gaýtalamak ýeterlikdir.
Tekst ýazylanda enjamyň gyrasynda ýerleşýän düwmäni basmak arkaly syçanjyk öçürilýär. Şol düwme kursory ekranyň ortasynda merkezleşdirmek üçin hem ulanylýar.
Täze enjam litiý-ion batareýasy bilen üpjün edilendir. Işläp düzüjileriň bellemeklerine görä, adaty bolmadyk syçan bir zarýadda 50 sagada çenli işläp biler. Zarýad bermek üçin USB porty göz öňünde tutulandyr.
«Clip Mouse» 59 ýewro bahadan satylýar.


21.11.2023 09:37
9278

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...

16.11.2023 13:53
4213

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...

16.11.2023 08:05
8867

Ýürek ýetmezçiligini anyklamak üçin ykjam goşundy döredildi

Ogaýo ştatynyň uniwersitetiniň gözlegçileri ulanyjynyň sesiniň esasynda ýürek ýetmezçiligini anyklaýan HearO ykjam goşundysyny döretdiler. Bu barada Daily Mail neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Ýürek...

07.11.2023 17:42
4426

ChatGPT ulanyjylaryň isleglerine esaslanyp aýdym döretmegi öwrendi

ChatGPT boty Suno AI neýroulgamynyň üsti bilen, özboluşly aýdymlary döretmegi öwrendi. Bu barada çatyň sahypasynda 5-nji noýabrda habar berildi. Habarda: "Botda özboluşly aýdymlary döretmek üçin Suno nerw ulgamy peýda...