OnePlus-yň täze smartfonynyň ekranlary hatda, çabgada-da işläp bilýär

  • 15.08.2023 17:45
  • 14065
OnePlus-yň täze smartfonynyň ekranlary hatda, çabgada-da işläp bilýär

OnePlus öz täze Ace 2 Pro smartfony baradaky jikme-jiklikleri paýlaşdy. Kompaniýanyň kepil geçmegine görä, enjam çygly barmaklar bilen we hatda, güýçli çabgada-da işläp bilýan ekran bilen üpjün ediler.

Hytaý öndürijisi Ace 2 Pro-nyň we iPhone 14 Pro-nyň emeli ýagşyň astynda nähili işleýändigini deňeşdirýän wideorolik çap etdi. Onda täze OnePlus smartfonynyň suw damjalarynyň astyndaky ekrana “birkemsiz” jogap berýändigini, “iPhone”-da bolsa näsazlyklaryň bolandygyny görkezýär.
Android Police täze aýratynlygyň, hatda çygly barmaklar bilen hem ekrana degilmegini kesgitlemek üçin döredilendigini ýazýar. Şeýlelikde, ulanyjylar telefony güýçli ýagyşda ulanyp bilerler. Tehnologiýa ýörite çip oturdylandaky we ekrana suwuň girendäki ýagdaýy göz öňünde tutýan birnäçe algoritmleri özünde sazlaýar.


21.11.2023 09:37
9336

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...

16.11.2023 13:53
4240

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...

16.11.2023 08:05
8889

Ýürek ýetmezçiligini anyklamak üçin ykjam goşundy döredildi

Ogaýo ştatynyň uniwersitetiniň gözlegçileri ulanyjynyň sesiniň esasynda ýürek ýetmezçiligini anyklaýan HearO ykjam goşundysyny döretdiler. Bu barada Daily Mail neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Ýürek...

07.11.2023 17:42
4431

ChatGPT ulanyjylaryň isleglerine esaslanyp aýdym döretmegi öwrendi

ChatGPT boty Suno AI neýroulgamynyň üsti bilen, özboluşly aýdymlary döretmegi öwrendi. Bu barada çatyň sahypasynda 5-nji noýabrda habar berildi. Habarda: "Botda özboluşly aýdymlary döretmek üçin Suno nerw ulgamy peýda...