Samsung akylly sagady iýmitiň, suwuň we başgalaryň temperaturasyny ölçemäge mümkinçilik berer

  • 21.07.2023 18:29
  • 18975
Samsung akylly sagady iýmitiň, suwuň we başgalaryň temperaturasyny ölçemäge mümkinçilik berer

Samsung akylly sagatlary diňe bir endamyň däl, eýsem dürli obýektleriň temperaturasyny ölçemegi öwrenjege meňzeýär. Kompaniýa bu günki gün sagatlary üçin birnäçe täze programma, şol sanda Thermo Check programma üpjünçiligini hödürledi.

Termo Check sagat eýelerine obýektleriň temperaturasyny ölçemäge mümkinçilik berer. Mysal üçin, Samsung ulanyjylaryň iýmitiň ýa-da suwuň temperaturasyny ölçäp biljekdiklerini aýdýar.
Bu programma ilki bilen geljekki Galaxy Watch6 akylly sagatlary üçin elýeterli bolar we soňra bolsa Watch5 -de hem peýda bolar. Şol bir wagtyň özünde, dürli modeller üçin programma üpjünçiliginiň mümkinçiliklerinde tapawutlaryň boljagy-bolmajagy belli däl.
Sagadyň, aýdaly, suwuň ýa-da başga bir zadyň temperaturasyny nädip ölçäp biljekdigi düşnüksiz. Watch5-de deriniň temperaturasyny ölçeýän datçik bar. Belki-de, şonuň üsti bilen amala aşyrylar, ýöne bu sagadyň elden aýrylmalydygyny we, iň bolmanda, ulanyjynyň temperaturasyny ölçemek isleýän obýektine has ýakynlaşmalydygyny (ýa-da diremelidigini) aňladýar.


21.11.2023 09:37
9328

Circular brendi dünýäde iň inçe we ýeňil «akylly» ýüzügi hödürledi

Circular fransuz brendi dünýäde iň inçe we iň ýeňil diýlip hasaplanylýan “akylly” ýüzügiň döredilendigini habar berdi. Onuň agramy bary-ýogy 2 gr. Bu barada Gizmochina habar berýär. Çaklaňjadygyna garamazdan, Circular...

16.11.2023 13:53
4239

Adobe 2D şekili 5 sekuntda 3D formata öwürýän emeli aňy döretdi

Adobe-yň we Awstraliýanyň Milli uniwersitetiniň işgärleri iki ölçegli şekilleri bary-ýogy 5 sekuntda üç ölçegli şekillere öwrüp bilýän algoritmi işläp düzdüler. Bu barada TechSport habar berýär. Işläp düzüjiler...

16.11.2023 08:05
8887

Ýürek ýetmezçiligini anyklamak üçin ykjam goşundy döredildi

Ogaýo ştatynyň uniwersitetiniň gözlegçileri ulanyjynyň sesiniň esasynda ýürek ýetmezçiligini anyklaýan HearO ykjam goşundysyny döretdiler. Bu barada Daily Mail neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Ýürek...

10.11.2023 17:45
2561

Samsung Gauss atly öz emeli aňyny hödürledi

Samsung Electronics kompaniýasy häzirki wagtda «Samsung AI Forum 2023» forumyny geçirýär we bu ýerde ol gyzykly bildiriş berdi. Forumda Samsung Research gözleg merkezi tarapyndan işlenip düzülen emeli aňyň dörediji modeli...